Skrytý souborový systém pro GNU/Linux

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Některá citlivá data vyžadují takový způsob ukrytí, který skryje nejen obsah dat, ale i samotnou jejich existenci. Cílem této bakalářské práce je vytvoření souborového systému, který umožňuje skrývání souborů s citlivými daty do jiných souborů. Práce obsahuje přehled principů používaných v souborových systémech a popis struktury a použití technologie FUSE. Dále je v práci popsán návrh souborového systému skrývajícího souborory do ID3 značek hudebních souborů ve formátu MP3 a jeho implementace v jazyce C++. V závěru práce je vzniklý souborový systém experimentálně ověřen a zhodnocen.
Some sensitive data need such a way of hiding that hides not only the content of the data but its preserve itself. The goal of this Bachelor's thesis is to create a file system that enables hiding of files with sensitive data to other files. This text contains an overview of principles used in current file systems and a description of the structure and use of the FUSE technology. Further, the work describes the design of a filesystem that hides files into ID3 tags of MP3 music files and it's implementation in C++. The created filesystem is experimentally assessed and evaluated.
Description
Citation
PAVLÁSEK, M. Skrytý souborový systém pro GNU/Linux [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen) Ing. Václav Šátek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: Jakým způsobem je možné zjistit minimální množinu souborů (datových úložišť), aby bezpečně pokryly celý skrytý souborový systém?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO