2009

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 159
 • Item
  Implementace programových prostředků pro mobilní zařízení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Zoufalý, Tomáš; Burgetová, Ivana; Burget, Radek
  Diplomová práce se zabývá podrobnější analýzou a návrhem implementace systému pro práci s datovými terminály Motorola MC1000. Ty budou použity jako prostředek pro získání informací ze vzdáleného pracoviště. Data jsou z terminálů, ve kterých běží OS Microsoft Windows CE, pomocí dalších částí systému přes SQL databázi a XML rozhraní transformována do ekonomického software, kde probíhá vytváření faktur, zaúčtování pohybů, případně jiné operace. Naopak ten poskytuje vzdáleným zařízením číselníky produktů, skladů a další údaje nezbytné pro provoz. Systém najde uplatnění zejména ve skladech firem, kde bude zboží identifikováno pomocí čárových kódů, které jsou terminály schopné snímat. Pomocí systému bude možno vytvářet výdejky, příjemky, převodky a další doklady. Jejich zapracování do účetnictví je již ponecháno na dalším stupni, tj. ekonomickém software. Celý systém je postaven na míru pro software Pohoda firmy Stormware s.r.o., nicméně nic nebrání jeho využití společně s ekonomickými či jinými systémy dalších výrobců
 • Item
  Informační systém pro evidenci pracujících cizinců
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Hanuš, Jiří; Rychlý, Marek; Květoňová, Šárka
  Práce se zabývá problematikou vývoje Informačního systému na míru pro cílového zákazníka. Cílem softwaru je zefektivnit práci v oblasti evidence zahraničních pracujících cizinců na území ČR pro zaměstnance personální agentury a urychlit práci s dokumenty, jež se k této oblasti vztahují. Důraz je kladen na přehlednost a jednoduchost práce uživatele. Informační systém byl rozšířen o temporální data. Toto rozšíření umožňuje procházení historie stavů systému. Vývoj produktu byl veden pomocí metod projektového řízení.
 • Item
  Implementace komunikačního middleware v prostředí Java ME
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Martinák, Jan; Kořenek, Jan; Martínek, Tomáš
  V prostředí téměř každého podniku existuje softwarová podpora pro podporu obchodních procesů. S narůstajícím počtem těchto aplikaci roste i potřeba integrovat je tak, aby vzniklo komplexní prostředí, které funguje efektivně a generuje zisk. V oblasti integrace podnikových aplikací existuje několik principů, každý se svými výhodami i nedostatky, technika zasílání zpráv se však pro mnoho integračních problému ukázala jako nejvýhodnější. Tato práce se zabývá podnikovým prostředím s aplikacemi vestavěných systémů multifunkčních kancelářských zařízení na platformě Java ME a prezentuje vlastní řešení uniformní komunikační vrstvy pro integraci těchto aplikací do podnikové infrastruktury. Výsledná softwarová komponenta aplikuje principy techniky zasílání zpráv v SOA pro správu firemního tisku, kde je spolu s navrženým schématem zpráv použita v komunikaci s tiskovým serverem.
 • Item
  Integrace Business Inteligence nástrojů do IS
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Novák, Josef; Stryka, Lukáš; Bartík, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou integrace prostředků Business Intelligence do informačních systémů. V prvních kapitolách jsou představeny oblasti Business Intelligence, datových skladů, OLAP analýzy a získávání znalostí z databází, zejména se zaměřením na dolování asociačních pravidel. V kapitolách věnujícím se praktické části je popsán návrh a implementace výsledné aplikace spolu s použitými technologiemi jako je např. Microsoft SQL Server 2005.
 • Item
  Program pro automatické generování křížovek
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Skalický, Ivo; Lukáš, Roman; Křivka, Zbyněk
  Práce se zabývá návrhem algoritmu pro automatické generování švédských křížovek a záležitostmi s touto problematikou spojenými. Vedle základních pojmů a informací o křížovkách je v práci provedena analýza velikosti stavového prostoru a popis některých vyzkoušených metod generování. Navržená a implementovaná metoda pak odstraňuje nedostatky testovaných metod. Značná část práce je věnována otázce vykreslování křížovek s cílem přímého výstupu pro sazbu, což si žádá řešení problémů, jakými je například výstup v barevném modelu CMYK. Součástí práce je plně funkční implementace generátoru a nástroje pro návrh a sazbu křížovek.