Bydlení v centru města: anketní šetření na příkladu města Brna

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Sociologické šetření vzniklo na základě zpracovávání disertační práce zabývající se bydlením v intenzivní městské struktuře, kdy byly vysloveny názory, že podobné formy bydlení jsou dnes utopií. Úspěšné realizace ze zahraničí jsou dokladem, že tomu tak vždy není, ale toto tvrzení bylo vhodné doplnit o další argument, kterým jsou výsledky tohoto šetření. S představou trvale udržitelného rozvoje sídel je mimo jiné spojeno zahušťování, polyfunkčnost a s tím související omezení individuální dopravy. V praxi jsme svědky spíše opačných tendencí. Následující výzkum zatím ponechává otázky praktických aplikací zásad udržitelného rozvoje otevřené. Přistupuje k problému "zespoda". Tedy hlavním předmětem zájmu jsou samotní obyvatelé měst. Cílem bylo zjistit, zda existuje vůle obyvatel města bydlet v jeho centrální poloze, nebo zda je tendence k opouštění města nezadržitelná.
There is a wide spread opinion that living in an intense urban structure becomes utopian nowadays, although there are successful examples realized abroad. This theory provoked the motivation for a sociological study finally discussed in the thesis which was intended to provide the resolution. The concept of sustainable development is connected among others with densification, polyfunctionality and hence restrictions of individual transportation. However, the common practice usually goes just opposite. The proposed study leaves the issue of practical use of principles of sustainable development provisionally untouched. It discusses the will of residents to settle in city centers or contrary an unstoppable tendency for leaving cities.
Description
Citation
XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2012 s. 298-304. ISBN 978-80-214-4463-8
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO