Krajina, město, lidé a jídlo

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Jídlo je nejzákladnější ze všech zdrojů. Vznik zemědělství byl počátkem lidské civilizace. Po celou historii jsme byli pevně spjati s krajinou, která nás živila. Dodnes je většina naší krajiny utvářena historickým vztahem sídla a okolní plužiny. Zároveň krajina vždy odrážela společně sdílené hodnoty, v našem případě křesťanské. Přirozené vztahy dnes již neplatí, společné hodnoty jen těžko hledáme. Původní závislost města na okolní zemědělské krajině se zcela obrátila. To, co dříve bývalo soběstačným venkovem, je dnes suburbánní kaše zcela okázaná na blízkost města. Žijeme dnes paradoxně jako ateisté a měšťáci v krajině křesťanské a zemědělské, které nerozumíme. Zemědělstvím se dnes zabývá malé procento lidí. Přitom produkce jídla změlnila naše prostředí více než kterákoliv jiná lidská činnost a má významné environmentální dopady. Naše zvyky spojené s jídlem, stravovací vzorce, skladba potravy, produkce jídla a jeho distribuce, to vše zásadním způsobem ovlivnilo i formování měst. Nezbývá nám než znovu definovat náš vztah ke krajině a potřeby, které má uspokojit. Spolu s tím se logicky změní i způsob uvažování o městech.
Food is the most basic of all resources. Invention of agriculture was the beginning of human civilization. Throughout all history we have been firmly connected with the landscape that feed us. Even today most of our landscape is shaped by the historical relationship between settlements and the surrounding productiv area. Also the landscape has always reflected the shared values and common beliefs, in our case Christian religion. Natural relations are no longer valid a we have nothing to replace them. Original reliance of the city on the surrounding agricultural landscape is completely reversed. What earlier used to be self-sufficient country, is now a urban sprawl, completely depend to the proximity of the city. Today we live as atheists and urban people in a Christian and rural landscape, which we don‘t understand. Only a small percentage of people work in agriculture now. However the production of food changed our environment more than any other human activity and has significant environmental impacts. Our habits associated with food, eating patterns, our diet, food production and distribution all significantly influenced the formation of the cities. We have no choice than to redefine our relationship to the landscape and the needs to satisfy. This logically change the way of thinking about cities as well.
Description
Citation
XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2012 s. 228-235. ISBN 978-80-214-4463-8
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO