Udržitelnost bydlení a bytové výstavby. Principy udržitelnosti aplikované v segmentu podporovaného bydlení v České republice

Abstract
Tato disertační práce se věnuje tématu sociálního bydlení a jeho udržitelnosti. Zkoumá jejich obecné principy, reaguje ale i na nejnovější vývoj v této oblasti s cílem nalézt vhodný modelový příklad pro aplikaci v prostředí České republiky, zejména v konkrétních podmínkách města Brna. Ve své první části poskytuje práce přehled o současném stavu problematiky v českém i evropském měřítku. Následuje podrobný průzkum těchto oblastí ve městech Brno a Vídeň, jehož analytické vyhodnocení potvrzuje jeho relevanci a také vhodnost volby vídeňského modelového příkladu. Předkládaný výzkum se zaměřuje v případě obou výše jmenovaných měst zejména na sektor obecního nebo městem jinak podporovaného nájemního bydlení. Prověřuje možnosti aplikace vídeňských principů ve městě Brně tak, aby alespoň část městského bytového fondu mohla být v souladu s nově připravovanou českou legislativou využita pro sociální bydlení. V závěru této práce jsou formulována doporučení pro město Brno, využitelná při přípravě jeho nově vytvářeného systému sociální bytové politiky. Tento výzkum, dotýkající se v současnosti zcela zásadních společenských témat, však může být přínosem i v jiných oblastech. V akademickém prostředí při výuce architektury, urbanismu, ekonomie či sociologie, pro odborníky těchto oborů i pro zájemce z řad laické veřejnosti, například pro usnadnění orientace na bytovém trhu.
The doctoral thesis focuses on the topic of social housing and its sustainability. It explores its general principles, but also reacts to this fields latest developments in order to find a suitable model to be applicable in the Czech Republic, especially in the city of Brno. The first part of the thesis provides an overview of the current state of the issues on both Czech and European level, followed by detailed exploration of these fields in the cities of Brno and Vienna. Analytical evaluation confirms the relevance and appropriateness of the Viennese case study. The presented research is focused particularly on the sector municipal or subsidized rental housing for both cities. It examines the possibilities of Viennese principles application in Brno so that at least a part of the city's housing fund could be used as social housing accordingly to currently prepared Czech legislation. At the conclusion of this work recommendations for the city of Brno are formulated, useful in the preparation of its new social housing policy. This research, touching currently quite fundamental social issues, can be also beneficial in other areas. In the academic environment of architecture, urban planning, economics or sociology studies, for these fields experts or for the general public to facilitate the orientation on the housing market.
Description
Citation
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení a bytové výstavby. Principy udržitelnosti aplikované v segmentu podporovaného bydlení v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Date of acceptance
2016-03-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO