Abrazivní vodní paprsek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na vysvětlení problematiky nekonvenční technologie obrábění abrazivním vodním paprskem. Úvodní kapitoly pojednávají a rozebírají jednotlivé techniky a metody dělení vodním paprskem. Poté se následující text věnuje detailnímu popisu samotného stroje a to z důvodu důkladného pochopení principu této technologie. Třetí kapitola je zaměřena na kvalitu výsledného povrchu a možností jejího ovlivnění technologickými parametry. S touto částí souvisí i praktická část diplomové práce, ve které se porovnávaly dosažené povrchy různých materiálů zhotovené různými řeznými parametry. Další část nastiňuje vývojové směry této technologie. Technicko-ekonomické zhodnocení je poslední část před samotným závěrem.
This dissertation thesis is focused on explaining the broad issue of the non-conventional machining by an abrasive water jet. Introductory chapters deal with various techniques and methods of water-jet cutting and analyze them. Then the following text provides us with a detailed description of the machine itself so that people can understand the way how this technology works. The third chapter is focused on the quality of the resulting surface and the possibility of affecting it by technological parameters. This part is connected with the practical part of my thesis, in which the resultant surfaces of various materials made by different cutting parameters were compared. Subsequent section outlines the development of this technology. The last chapter contains technical and economic evaluation.
Description
Citation
KOPEČNÝ, L. Abrazivní vodní paprsek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (člen) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Zabýval jste se detailněji některým řídícím software. Lze zhodnotit vaše zkušenosti. Můžete blíže specifikovat poměr ceny software vůči ceně celého stroje. Co znamená vyspělost stroje? Vysvětlete fyzikální princip multiplikátoru. Jak poznáte, že je tryska opotřebovaná. Kontinuálnost paprsku, který vychází z multiplikátoru. Jak se udržuje tlak v multiplikátoru. Výsledek ekonomického zhodnocení. Co je AlMg3? Kolik jste provedl měření? Jaká je statistická významnost této metody. Odůvodněte naměřené hodnoty. Mohou se tam objevit další parametry kvality řezaného povrchu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO