Návrh optimálního zásobovacího procesu pro nové projekty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavní náplní studie je analýza a návrh optimalizace vnitropodnikového procesu zásobování pro montážní linku ve společnosti Automotive Lighting s.r.o., která se zabývá výrobou předních světlometů pro automobilový průmysl. Kapitola věnovaná zmapování vnitřního materiálového toku zkoumá problematiku jak v rovině prostorového rozmístění logistický ploch tak z hlediska spotřeby a pohybu zásob s vazbou na výrobní proces. Návrhová část aplikuje nástroje moderní logistiky popsané v teoretické části na konkrétní případ. V postupných krocích je potom sestaven komplexní návrh optimalizace zásobovacího procesu.
This study is concerned with analysis and proposal of optimization of internal supply process for a specific assembly line in Automotive Lighting s.r.o. company, which deals with production of headlamps for automotive. The second chapter describes internal material flow and analysis problem of the inventory space layout view and the consumption and move of inventory in continuity with production process. Suggestion part of this thesis implements the lean logistics tools, which is described in first theoretic part. In sequential steps is make up the complex proposal of optimal supply process.
Description
Citation
ŠTĚRBA, M. Návrh optimálního zásobovacího procesu pro nové projekty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Můžete rozvést co je metoda "Kaizen"? V čem spočívá pull system? Jak dochází k předávání impulzů pro logistiku?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO