Moderní algoritmy posunu výšky základního tónu a jejich využití ve virtuálních hudebních nástrojích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem diplomové práce je seznámení s metodami posunu základního tónu akustických signálů. Teoretická část práce obsahuje popis tří různých technik pro posun základního tónu, je to metoda s využitím modulace zpožďovací linky, metoda PICOLA a metoda s využitím fázového vokodéru. První dvě metody jsou zástupci zpracování v časové doméně, třetí metoda představuje zpracování v kmitočtové oblasti. V souvislosti s metodou PICOLA jsou v práci také zmíněny algoritmy pro odhad základní periody signálu. V závěru teoretické části jsou metody srovnány z různých hledisek. Praktická část demonstruje využití těchto metod. Je zde popsán virtuální hudební nástroj sampler založený na přehrávání zvuků uložených v paměti. V této části jsou popsány jednotlivé funkční celky zajišťující požadovanou činnost sampleru. Generování zvuků virtuálního nástroje je řízeno pomocí MIDI protokolu. Pro generování různých tónů z jednoho uloženého zvuku je použita metoda PICOLA.
This diploma thesis deals with pitch shifting methods of acoustical signals. The theoretic part of this thesis involves description of three different pitch shifting techniques, these are the method using a modulated delay line, PICOLA method and method using a phase vocoder. The first two methods represent the processing in time domain, the third method represents the processing in frequency domain. In relation with the PICOLA method, the thesis also mentions algorithms for pitch estimation. The practical part demonstrates the use of these methods. There is described a sampler virtual musical instrument based on the playback of the sounds stored in memory. In this part the particular units providing the required functionality are described. The generating of sounds is controlled by the MIDI protocol. In the sampler is implemented the PICOLA method.
Description
Citation
KŘUPKA, A. Moderní algoritmy posunu výšky základního tónu a jejich využití ve virtuálních hudebních nástrojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Vít Daněček (člen) Ing. Michal Trzos, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-08
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO