Návrh kmitočtových filtrů s netradičními složenými aktivními prvky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o kmitočtových filtrech druhého řádu, které pracují v proudovém módu. Jako aktivní prvky jsou využity VDTA (napěťový diferenční transkonduktanční zesilovač – Voltage Differencing Transconductance Amplifier) a CCTA (transkonduktor s předřazeným proudovým konvejorem – Current Conveyor Transconductance Amplifier) a jako návrhová metoda je použita metoda grafu signálových toků. Jsou navrženy a analyzovány čtiři kmitočtové filtry. První využívá pouze jeden VDTA prvek a předsta- vuje multifunkční kmitočtově řiditelný kmitočtový filtr druhého řáda. Druhý je složený ze dvou VDTA prvků a představuje plně řiditelný multifunkční kmitočtový filtr druhého řádu. Třetí využívá jeden prvek CCTA a představuje multifunkční kmitočtový filtr druhého řádu bez řizení. Čtvrtý využívá jednoho prvku CCTA a VDTA a představuje multifunkční kmi- točtově řizený kmitočtový filtr druhého řádu. Všechny kmitočtové filtry jsou podrobeny citlivostní analýze a simulovány pro ideální a neideální aktivní prvek. Druhé obvodové zapojení se dvěma VDTA prvky je realizováno a analyzovány vlastnosti tohoto filtru.
This paper discusses the frequency second-order filters that work in the current mode. As active elements are used VDTA (voltage differential transconductance amplifier) and CCTA (Current Conveyor Transconductance Amplifier) design method as a method is used to graph of signal flow. They are designed and analyzed four frequency filters. The first uses only one element VDTA and is a multifunctional frequency-controllable frequency filter of the second order. The second is composed of two elements, is VDTA fully controllable multifunctional frequency filter of the second order. The third uses one element CCTA represents a multifunctional frequency filter of the second order without control. The fourth element uses a single CCTA and VDTA and is a multifunctional frequency-controlled frequency filter of the second order. All frequency filters are subjec- ted to sensitivity analysis and simulated for ideal and non-ideal active element. Second circuit wiring with two VDTA elements is realized and analyzed the characteristics of this filter.
Description
Citation
DANYI, I. Návrh kmitočtových filtrů s netradičními složenými aktivními prvky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Jan Karásek, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Ve výctu aktivních prvku použitých pro návrh kmitoctových filtru je i prvek VDCC, který však pro vlastní návrh nebyl použit. Proc? V textu je nesprávne charakteristický frekvence f0 ztotožnována s mezním kmitoctem fm. Uvedte správnou definici techto parametru, tj. ukažte rozdíl mezi f0 a fm. Zduvodnete tvrzení, že proudový mód je v dnešní dobe využíván casteji. Pri porovnávání ideální a simulované modulové charakteristiky (napr. pásmové propusti (PP) z obr. 5.7) je jejich vzájemný rozdíl dle autora zpusoben konecnou hodnotou vstupní a výstupní impedance prvku UCC. Jakých hodnot dosahuje vstupní a výstupní impedance vysokoimpedancních bran prvku UCC, který byl použit pro simulace? Na základe tohoto zjištení, které z reálných impedancí použitého aktivního prvku významne ovlivnují konecnou hodnotu modulové charakteristiky PP na nízkých kmitoctech? Proc pro simulace a praktická merení filtru byly použity rozdílné hodnoty transadmitancí (viz tab. 9.4)? Jak je pak možné získané výsledky porovnávat? Jaké jsou skutecné hodnoty cinitele jakosti PP získané merením? Zdůvodněte odlišnosti simulací a realně změřených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO