Studie průběhu zakázky v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky firmou konkrétně ve firmě ITAB Shop Concept CZ, a.s. Teoretická část obsahuje hlavní východiska z okruhu řízení výroby, výrobního procesu a logistiky. Analytická část popisuje firmu jako takovou, analyzuje současný stav průběhu zakázek této firmy a hodnotí jej. V praktické části jsou uvedeny informace o firmě B&Q a zpracován vlastní návrh na optimalizaci průběhu konkrétní zakázky.
This thesis looks into study of order processing in company, specifically in ITAB Shop Concept CZ, a.s. The theoretical part includes main basis from sector of production management and logistics. The analytical part describes company as a whole, analyzes current state of order processing in this company and evaluates it. In the pactical part of the project are mentioned informations about the company B&Q and is made own proposal to optimalize process of particular order.
Description
Citation
ZOUHAR, A. Studie průběhu zakázky v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
Vedoucí práce nedoporučil práci k obhajobě. Práce není přijata k obhajobě . Obhajoba je dle čl. 12 odst. 9 Směrnice děkana č. 3/2014 klasifikována stupněm "F" .
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO