2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 402
 • Item
  Způsoby zapalování jiskřišť
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Pekárek, Dominik; Krbal, Michal; Štěpánek, Jaroslav
  Práce se zabývá způsoby zapalování jiskřišť. Popisuje zapalování jiskřišť externí elektrodou, Rogowského elektrodou a lasery. Jsou zde probrány výhody i nevýhody jednotlivých způsobů. V poslední části práce je popsáno laboratorní měření s vysokonapěťovým jiskřištěm.
 • Item
  Komunikační protokoly pro optické bezkabelové spoje
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Šedo, Ondrej; Kolka, Zdeněk; Kincl, Zdeněk
  Táto diplomová práca sa zaoberá správaním protokolu TCP/IP pri prechode bezdrôtovým optickým spojom, ktorý je ovplyvnený atmosférickými turbulenciami. Tie spôsobujú fluktuáciu prijímaného optického výkonu a tým zmenu bitovej chybovosti spoja. Navrhnutý simulačný model využíva generovanie náhodnej úrovne prijímaného optického signálu a jeho prepočet na okamžitú bitovú chybovosť. Model je implementovaný do časovej analýzy sieťového simulátoru OMNeT++. Na základe simulácií je navrhnutá vyrovnávacia pamäť vo vysielači, ktorá pozastaví vysielanie v prípadoch výpadku linky. Metóda vyrovnávacej pamäte je realizovaná pomocou FPGA.
 • Item
  Fuzzy systémy s netradičními antecedenty fuzzy pravidel
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Klapil, Ondřej; Jura, Pavel; Honzík, Petr
  Cílem této práce je představení nového fuzzy systému typu AnYa, který, narozdíl od klasických fuzzy systému typu Takagi-Sugeno a Mamdani, používá typ antecendentu vycházejícím z reálně distribuce dat. V rámci práce bude zmíněný systém naprogramován a bude ověřena jeho funkčnost na dostupných testovacích datech.
 • Item
  Metoda ‘sledování regionů’ pro analýzu ultrazvukových sekvencí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Byrtus, David; Slávik, Vladimír; Harabiš, Vratislav
  Diplomová práce se zabývá ultrasonografickým kontrastním vyšetřením, které se provádí za účelem hodnocení perfuze tkání a neinvazivní ultrazvukovou metodou spekle tracking, překonávající nedostatky dopplerovských metod, sloužící ke snímání pohybu tkání.
 • Item
  Snížení zapínacího proudu transformátoru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Zoufalý, Marek; Dohnal, Petr; Bušov, Bohuslav
  V této diplomové práci je popsána funkce a návrh transformátoru navrženého na feromagnetickém jádře, složeného z transformátorových plechů. Je vysvětlen přechodový děj a zapínacího proud transformátoru. V práci jsou vložené průběhy napětí a proudu, řešený plošný spoj, sloužící k snížení zapínacího proudu.