Analýza ekonomických ukazatelů akciové společnosti s využitím statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybrané akciové společnosti pomocí finanční analýzy a jejím následným podrobením statistickým metodám. Práce je rozdělena na část teoretickou, v níž je věnována pozornost ekonomickým ukazatelům a problematice časových řad. Dále na část analytickou, ve které je provedena implementace teoretické části a veškeré výpočty. Část návrhová, ta se zabývá řešením a návrhy pro budoucí činnost společnosti tak, aby zlepšila svou současnou situaci, a obsahuje seznámení s programem, vytvořeným pro účely této bakalářské práce a jeho následné využívání společností v praxi.
This bachelor's thesis deals with rating of financial situation of selected joint-stock company using financial analysis and its use in statistical methods. Thesis is separated to theoretical part where we focus on economics indicators and time lines. Analytics part where is done implementation of theoretical part and all calculations. And the propose part which solves and proposes future doing of company to improve its present situation and includes an introduction with program created for needs of this bachelor's thesis and its next use by the company.
Description
Citation
RESLOVÁ, M. Analýza ekonomických ukazatelů akciové společnosti s využitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
otázky vedouciho: zodpovězená otázky oponenta: zodpovězená dr. Dydowicz: Jakým způsobem funguje program? Zadávání vstupních dát.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO