Posouzení vlivu územního plánování na ceny pozemků ve Vysokém Mýtě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce pojednává o změně ceny pozemku v závislosti na jejím určení v územním plánu a způsobu využití v lokalitě Průhony ve Vysokém Mýtě. V první části jsou popsány způsoby oceňování nemovitostí a následně je zpřehledněno územní plánování. Druhá část se zabývá popisem Vysokého Mýta a investičními příležitostmi v oblasti nemovitostí v přilehlém okolí. Praktická část je zaměřena na stanovení cen různých pozemků v závislosti na jejich potenciálu. V závěru je nastíněn historický vývoj ceny v lokalitě Průhony.
This diploma thesis deals with the change in the price of land, depending on its determination in ground plan and also on the method of use in location Průhony in Vysoké Mýto. The first part describes the methods of real estate assessing, and consequently, ground planning is outlined. The second part in concerned with the description of Vysoké Mýto and real estate investment opportunities in close neighbourhood. The practical part is focused on setting prices of various lands in relation to its potential. To end up, historical price development in location Průhony is discussed.
Description
Citation
KVAPIL, R. Posouzení vlivu územního plánování na ceny pozemků ve Vysokém Mýtě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)
Date of acceptance
2015-11-06
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Posouzení vlivu územního plánování a ceny pozemků ve Vysokém Mýtě. Závěrečnou práci neobhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům nepřistupoval dobře a svědomitě. Na otázky komise neodpověděl dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce neuvedl dostačující odpovědi. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci neobhájil, protože nesplňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO