2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  OCEŇOVÁNÍ STAVEB POŠKOZENÝCH, NEPOVOLENÝCH A NEOPRÁVNĚNÝCH
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Černocký, Robert; Bradáč, Albert; Kubečka, Karel; Mikš, Lubomír
  Disertační práce analyzuje současný, odbornou veřejností v minimálním měřítku řešený, stav oceňování staveb poškozených, nepovolených a neoprávněných a definuje problémový stav k jednotlivým správním oblastem, kde je znalecký posudek rozhodujícím důkazním prostředkem a doporučuje vhodný postup oceňování těchto staveb tak, aby bylo minimalizováno riziko podání vadného znaleckého posudku. V práci jsou vysvětleny nejen základní pojmy, identifikovány příslušné právní předpisy, ale také systémově analyzovány možné způsoby stanovení obvyklé ceny u předmětných staveb. Odvozené způsoby ocenění jsou ověřeny na modelových příkladech a vyhodnoceny. Na základě tohoto ověření je doporučen postup pro stanovení obvyklé ceny těchto druhů staveb, tzn. znalecký standard.
 • Item
  Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem.
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Slepánek, Petr; Bradáč, Albert; Kolíbal, Zdeněk; Drahotský, Ivo; Kropáč, František
  Dizertační práce popisuje problematiku komplexního systému pro analýzu silničních nehod, konkrétně metodiku pro řešení střetu vozidla s motocyklem. Jsou zde popsány statistiky dopravních nehod motocyklů, bezpečnostní prvky motocyklů, základní typy střetových poloh mezi vozidlem a motocyklem, návrh metodiky pro řešení dopravních nehod mezi vozidly a motocykly. V práci je proveden soubor různých měření, který slouží k doplnění a zpřesnění vstupních údajů pro analýzu silničních nehod za účasti motocyklů. Práce obsahuje data získaná z měření.
 • Item
  Problematika znalecké analýzy jízdy a brzdění vozidla v obecném prostorovém oblouku při rychlostech vyšších než 50 km/h
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Panáček, Vladimír; Vémola, Aleš; Šachl, Jindřich; Drahotský, Ivo
  Současný aparát pro technickou analýzu silničních nehod neobsahuje žádné ucelené informace, doporučení či postupy, jakým způsobem komplexně vyřešit analýzu silniční nehody za účasti vozidla vybaveného stabilizačním systémem jízdní dynamiky. Problémem při vyšetřování pohybu vozidla v oblouku je neznalost míry ovlivnění jízdní dynamiky vozidla zásahem elektronického stabilizačního systému. Některé počítačové simulační programy používané při analýze silničních nehod sice umožňují zohlednit modelovaný pohyb vozidla s vlivem stabilizačního systému ve zkoumaném ději, ale není znalecké oblasti známo, jaké parametry je třeba ve vytvořených numerických modelech stabilizačního systému v počítačovém programu zadat. Proto dizertační práce vyšetřuje problematiku znalecké analýzy jízdy a brzdění vozidla v obecném prostorovém oblouku při rychlostech vyšších než 50 km/h při současném zkoumání vlivu elektronického stabilizačního systému podvozku na jízdní dynamiku vozidla. Zpracování práce se nejprve věnuje jednak řešením vycházejícím z klasických analytických metod, dále pak experimentálním měřením v reálných podmínkách na zkušebních polygonech a závěrem také využitím počítačových simulačních programů ve znalecké praxi. Nicméně je však třeba si uvědomit, že žádný počítačový simulační program není stoprocentním jednoznačným řešitelem a nestačí pouze vygenerovat počítačovou simulaci, ale je nezbytné technicky posoudit a zdůvodnit takovýmto způsobem získané výsledky. Pro práci analytika silničních nehod je nezbytné znát míru vlivu elektronických stabilizačních systémů vozidla na jeho pohyb. Dizertační práce vyšetřila vzájemný vztah mezi mezní rychlostí vozidla v oblouku stanovenou analytickým výpočtem a experimentálně zjištěnou rychlostí vozidla v oblouku měřením parametrů jízdní dynamiky vozidla vybaveného elektronickým stabilizačním systémem. Jízdními experimenty byl zjištěn a kvantifikován vliv vybraných elektronických stabilizačních systémů podvozku na pohyb vozidla ve vyšetřovaném ději v oblouku. Závěrem práce byly nalezeny vstupní hodnoty podstatných veličin výpočtových modelů ESP simulačních programů odpovídající výsledkům experimentálních měření v definovaných obloucích u vozidel vybavených elektronickými stabilizačními systémy. Výsledky této práce mohou být využity jak při znalecké tak i pedagogické činnosti.
 • Item
  STANDARDIZACE ZNALECKÉHO POSTUPU PŘI ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY VĚCNÉHO BŘEMENE PŘI VÝSTAVBĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Sedláček, Jan; Bradáč, Albert; Hela, Rudolf; Lodr, Jiří
  Disertační práce analyzuje současný stav oceňování služebností technické infrastruktury, které zřizuje Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci výstavby dopravní infrastruktury. V práci jsou vy-světleny základní pojmy, identifikovány relevantní právní předpisy a rozebrány metody oceňo-vání těchto služebností uvedené v odborné literatuře. Následně jsou popsány způsoby ocenění použité ve znaleckých posudcích zpracovaných pro potřeby Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tato ocenění jsou kriticky zhodnocena s ohledem na právní normy a doporučené metody. Na základě tohoto vyhodnocení je doporučen vhodný standardizovaný postup pro stanovení obvyklé ceny tohoto druhu služebností, který je rovněž aplikován na modelovém případu.
 • Item
  ANALÝZA TUHOSTI PŘEDNÍ ČÁSTI VOZIDEL
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Coufal, Tomáš; Vémola, Aleš; Kovanda, Jan; Kohút,, Pavol
  Práce se zabývá analýzou tuhosti přední části moderních vozidel se zaměřením pro využití v oboru Soudního inženýrství při analýze dopravních nehod. Při analýze dopravní nehody se mimo jiné řeší vlastní střet vozidel, jehož nedílnou součástí je určení energetické ztráty vozidla při nárazu, respektive deformační energie vyjádřené ve formě EES (Energy Equivalent Speed). V případě známé tuhosti dané části vozidla je možné na základě hloubky deformace exaktně vypočíst deformační energii, resp. EES odpovídající danému poškození vozidla. V oboru Soudního inženýrství však hodnoty tuhostí jednotlivých částí vozidla nejsou známé, a proto jsou pro výpočet EES využívány alternativní metody, jejichž přehled je uveden v rešeršní části této dizertační práce. Současné metody stanovení EES však disponují jistými omezeními v použitelnosti, a proto byl v rámci řešení dizertační práce navržen výpočet EES pro přední část vozidla zpracovaný na základě dat z reálných nárazových zkoušek s využitím reálné tuhostní charakteristiky přední části vozidla. Přední část vozidla je rozdělena do jednotlivých oblastí, kde každou z těchto oblastí charakterizuje příslušná tuhostní charakteristika. Navržený výpočet EES lze tedy s výhodou použít i pro střety s částečným překrytím se zohledněním reálné tuhosti poškozené části vozidla, což dosavadní metody neumožňovaly. V rámci řešení dizertační práce byl dále zpracován výpočetní program deformační energie a EES pracující s jednotlivými tuhostními charakteristikami v daných oblastech, jehož vstupními parametry jsou uživatelem zadaná hloubka trvalé deformace přední části vozidla v jednotlivých oblastech, hmotnost vozidla, směr nárázové síly a koeficient tření na kontaktní ploše. Vzhledem k tomu, že tuhost vozidla je také jedním z kontrolních parametrů při řešení střetu v simulačním programu PC-Crash využívaném v soudně inženýrské praxi pro analýzu nehodového dějě, byl dále zpracován doplněk výpočetního programu, který na základě výše uvedených vstupních hodnot dále vypočte údaje pro řešení střetu v simulačním programu, konkrétně tuhost, koeficient restituce a deformaci vozidla uváděnou ve výstupním protokolu simulačního programu. Na základě těchto údajů má tedy znalec možnost vyřešit střet vozidel v simulačním programu takovým způsobem, aby co možná nejpřesněji odpovídal reálnému střetu vozidel.