2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 635
 • Item
  Divadlo v Přerově
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Tichák, Tomáš; Barnat, Jan; Sýkora, Karel
  Cílem této práce je navržení nosné konstrukce objektu divadla v městě Přerov. Stavba se skládá ze dvou konstrukčně nezávislých objektů – dřevěná část zastřešuje jeviště, ocelová obsahuje jevišě a zázemí. Stavba má nepravidelný půdorys. Půdorysné rozměry objektu jsou 72 x 54 m. Výška 17,5 m. Zastavěná plocha činí 2000 m2. Dřevěná konstrukce se skládá z prvků z lepeného lamelového dřeva, rostlého dřeva a oceli. Ocelová konstrukce je tvořena příčnými kloubovými vazbami, ocelobetonovými spřaženými stropy, příhradovými vazníky a ztužidly. Práce obsahuje návrh, výpočet a posouzení zatížené konstrukce včetně spojů. Pro výpočet vnitřních sil v konstrukci bylo využito programu pro statickou analýzu konstrukcí Dlubal RFEM 5. K práci je přiložena výkresová dokumentace.
 • Item
  3D model vybraného objektu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Ptáček, Pavel; Bartoněk, Dalibor; Vacková, Eva
  Cílem této diplomové práce je vytvoření digitálního 3D modelu Dolního morového hřbitova ve Žďáru nad Sázavou. Primárně je stavba zaměřena klasickými geodetickými metodami. Výsledná podoba modelu je zpracována v programu AutoCAD 2015. Doplňkově jsou představeny další možnosti tvorby digitálních modelů stavebních objektů a s nimi související výhody a nevýhody. Velká pozornost je věnována zejména fotogrammetrické metodě založené na korelaci snímků a práci s programem 123D Catch a Cinema 4D.
 • Item
  Zdravotně technické instalace v bytovém domě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Jíra, Martin; Wierzbická, Helena; Topič, Jan
  Předkládaná práce se zabývá způsobem ohřevu teplé vody v novém bytovém domě. Teoretická část práce se věnuje jednotlivým způsobům ohřevu teplé vody, popisuje zásobníkové i průtokové způsoby ohřevu, přičemž hlavní důraz je kladen na variantu se zásobníky teplé vody. Hlavním cílem práce je posoudit dvě nabízející se řešení zajištění ohřevu vody ve zvoleném objektu, tedy elektrické zásobníkové ohřevy v jednotlivých bytech a centrální ohřev teplé vody nepřímo napojeným na plynové kotle, a vyhodnotit výhodnější variantu.
 • Item
  Nosná ocelová konstrukce administrativní budovy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Ruček, Martin; Hron, Lukáš; Pilgr, Milan
  Tato práce se zabývá návrhem hlavní nosné ocelové konstrukce čtyřpodlažní administrativní budovy o půdorysných rozměrech 36 x 24 m. Střechu objektu představuje zborcená plocha. Nosná konstrukce budovy sestává z šesti hlavních příčných vazeb tvořených příhradovými sloupy a zakřivenými prostorovými příhradovými vazníky. Konstrukci podlaží tvoří ocelové příčné rámy se spřaženou železobetonovou deskou. Vnější tvar povrchu střechy budovy je dán zborcenou plochou. Opláštění budovy je tvořeno hliníkovým fasádním systémem s podružnými nosnými prvky.
 • Item
  Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebně technologický projekt
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Němec, Lukáš; Biely, Boris; Valenta, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavebně technologický projekt hrubé stavby Laboratorního centra UTB ve Zlíně. Součástí práce jsou technické zprávy, technologický předpis, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy, finanční porovnání různých způsobů betonáže, plán bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrana životního prostředí, rozpočet, časový harmonogram a situace zařízení staveniště.