Návrh a implementace knihovny pro číslicové zpracování signálů na platformě Android

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce řeší problém návrhu a implementace knihovny pro zpracování signálů pod platformou Android. Rozebírá problematiku vlastního vývoje aplikací pod tento systém. Částečně diskutuje, zda je pod touto platformou vhodné aplikace vyvíjet. Popisuje přitom problematiku uplatnění mobilních aplikací a jejich náročnost na vývoj. Vysvětluje technologie a postupy, kterých bylo při tvorbě aplikace využito. Přitom i osvětluje programovací postupy ze strany efektivity a v některých případech nabízí náhradní řešení a cesty jeho využití. Efektivitu přitom zkoumá z pohledu výpočetního výkonu i paměťové náročnosti. Pokračuje přes rozbor architektury platformy Android a některé funkce vlastního systému až k popisu jeho některých částí. Dostává se až k popisu práce s daty nad zvukovými formáty či k práci se soubory a různými kolekcemi. Další popis pokračuje teorií použitých funkcí a samotnou aplikací. Vlastní knihovna je řízena pomocí uživatelského rozhraní a dalšími pomocnými funkcemi. Intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje uživateli jednoduchou volbu všech parametrů. Uživatel si navolí jednotlivé parametry signálu, který se bude zpracovávat. Signálem může být vedle generovaných signálů i nahraný zvuk. Po zvolení parametrů jednotlivých filtrů si může uživatel nechat přehrát výstupní signál a pozorovat jeho změnu. V další části jsou porovnávány různé přístroje a diskutována některá vylepšení, která zrychlují a zkvalitňují celou aplikaci. V závěru jsou shrnuty výsledky a přínosy celé práce.
The diploma thesis solves the problem of design and implementation of library for digital signal processing on Android platform. It describes problems with development software on this platform. There is also a debate about portion of Android on market. It describes technologies and ways, that were used for developing an application. It also explains the efficient programming techniques, in some cases, offering alternative solutions and ways. Effectiveness examines from the perspective of processing power and memory consumption. Continues through analysis Android platform architecture, and some features of its system to the description of some of its parts. Gets up to the description of work with the audio data formats, or to work with files and various collections of data. Then description continues with functions and the application itself. The actual library is controlled through the user interface and some other functions. User select parameters of each signal to be processed. The signal can be generated or the recorded sound signal. After selecting the parameters of each filter, the user can play the output signal and observe the change. In other part different instruments are compared and discussed some improvements, which accelerate and improve the entire application. The conclusion summarizes the results and benefits of the entire diploma thesis.
Description
Citation
JANOVSKÝ, M. Návrh a implementace knihovny pro číslicové zpracování signálů na platformě Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Vít Daněček (člen) Ing. Michal Trzos, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-09
Defence
Vyhlýdky OS Android do budoucnosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO