2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Efektivnost marketingových činností v přípravné fázi životního cyklu staveb
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Jedličková, Lucie; Šimberová, Iveta; Simová, Josefína; Stávková, Jana; Zúbková, Mária
  Disertační práce s názvem Efektivnost marketingových činností v přípravné fázi životního cyklu stavby se zabývá možností zefektivnění marketingových činností v rámci přípravy stavby. Hlavním cílem práce je na základě analýzy současného stavu využití marketingových činností z pohledu dodavatele stavby a uživatele stavby, navrhnout metodiku tvorby ukazatele vhodného pro posouzení efektivnosti marketingových činností v přípravné fázi životního cyklu stavby. Efektivnost je posuzována z pohledu vybraných subjektů působících na českém stavebním trhu – dodavatele stavby a uživatele stavby.
 • Item
  Specifika finančního řízení holdingů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Ficbauer, David; Režňáková, Mária; Kočenda, Evžen; Král, Bohumil; Zinecker, Marek
  Hlavním cílem disertační práce je prozkoumat specifika řízení holdingů v podmínkách České republiky s akcentem na oblast finančního řízení. Přitom autor vychází z předpokladu, že přetrvávajícími důvody ke vzniku holdingu jsou využívání synergických efektů spočívající zejména v centralizovaném řízení peněžních toků, které umožňuje minimalizaci nákladů kapitálu a minimalizace rizika individuálního investora, který aktivně vykonává manažerské funkce, z pohledu ručení jednotlivých společností holdingu za své závazky. Bylo zjištěno, že chybí komplexní a systematický přístup týkající se kvalitativního výzkumu holdingů. Celkem u 15 holdingových společností byl proveden kvalitativní výzkum, jehož výsledek dává mnohé odpovědi týkající se specifik finančního řízení holdingů. Jako klíčové se jeví možnosti ručení a minimalizace nákladů kapitálu. Synergický efekt u holdingů může být využit při převádění finančních prostředků mezi jednotlivými společnostmi holdingu. Dopad převodu volných finančních prostředků byl simulován na příkladu holdingu č. 13. Byl jednoznačně prokázán pokles WACC u jedné ze společností tvořících holding.
 • Item
  Tax management v malých a středních podnicích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Hodinková, Monika; Sadovský, Zdeněk; Hótová, Renáta; Široký, Jan; Zinecker, Marek
  Disertační práce pojednává o problematice řízení daňové povinnosti a vymezuje pojem tax management vzhledem k jeho využití u malých a středních podniků. Práce se dále zabývá současným pohled na řízení daňové povinnosti podniků a na metodiky věnující se plánování daní, které rozšiřuje o historické souvislosti, které stály u zrodu tohoto nového a v posledních letech neustále se rozšiřujícího fenoménu. Součástí této práce je inovace metodik, které vedou k řízení daňové povinnosti podniku. Navržená metodika umožní optimalizovat daňovou povinnost malých a středních podniků působících v České republice.
 • Item
  Návrh predikčního modelu prodeje vybraných potravinářských komodit
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Řešetková, Dagmar; Rais, Karel; Dostál, Petr; Krčmarský, Miroslav; Zelinka, Ivan
  Disertační práce se obecně zaměřuje na využití nástrojů umělé inteligence v praxi a s ohledem na zaměření studia v oboru Řízení a ekonomika podniku na využití nástrojů umělé inteligence v praxi firemní, jako nástroje pro podporu rozhodování na operativní a taktické úrovni řízení. V užším pojetí se práce zabývá návrhem predikčního modelu prodeje vybraných potravinářských komodit. Navržený model má posloužit jako substitut lidského experta při podpoře v rozhodovacím procesu nákupu vybraných komodit a to především při zaškolování nových pracovníků a rozšířit, v současné době používané, metody manažerského rozhodování o nástroje umělé inteligence pro management firmy a stávající zaměstnance. Cílem disertační práce je tedy návrh predikčního modelu prodeje vybraných potravinářských komodit (jablek a brambor) pro konkrétní velkoobchod s ovocem a zeleninou působícím na území České republiky. K seznámení se s chováním vybraných komodit bylo využito jak primárního tak sekundárního výzkumu a poznatků získaných z českých i zahraničních literárních zdrojů a výzkumů. Výsledný predikční model je zpracován za použití statistické analýzy časových řad a samotná predikce prodejů probíhá využitím nástrojů umělé inteligence a je modelována umělou neuronovou sítí. Práce ve své praktické části rovněž obsahuje návrhy využití predikčního modelu a dílčích postupů zpracování pro: • praxi, • teorii a • pedagogickou činnost.
 • Item
  Podpora výzkumu a vývoje: cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Bočková, Nina; Meluzín, Tomáš; Dohnal, Mirko; Duspiva, Pavel; Motyčková, Monika
  Disertační práce zkoumá možnosti zvýšení využívání nepřímé a přímé podpory na VV u malých a středních podniků působících v České republice, zařazených do odvětví zpracovatelského průmyslu zaměřeného na výrobu počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Motivem pro volbu tématu této práce byla přímá zkušenost z praxe, kdy podniky neměly dostatek informací pro využívání dotací na výzkum a vývoj, případně měly negativní zkušenosti s žádostmi o přímou podporu na výzkum a vývoj. Tyto skutečnosti znesnadňovaly realizování výzkumu a vývoje v podnikové praxi. Cílem disertační práce je návrh metodiky pro využívání dostupných nástrojů podpory výzkumu a vývoje v podmínkách České republiky a její verifikace na reálných datech z vybraných podniků. Ke zkoumání vybrané oblasti vědeckého poznání byla použita data z primárního i sekundárního výzkumu. Na základě poznatků, získaných podrobnou rešerší českých i zahraničních literárních zdrojů, bylo provedeno dotazníkové šetření. Respondenty byly podniky z odvětví elektronického průmyslu. Disertační práce obsahuje výsledky empirického výzkumu, vyhodnocení výzkumných otázek týkajících se srovnání vybraného vzorku podniků aktivně realizujících výzkum a vývoj a podniků, zabývajících se pouze výrobou bez inovačních procesů. Na základě zpracování dotazníku a testování výzkumných otázek byla za pomocí fuzzy logiky vytvořena metodika pro malé a střední podniky, usnadňující rozhodování při financování výzkumných a vývojových aktivit. Využívání navržené metodiky umožní podnikům rozšíření zdrojů pro financování inovačního procesu, jako nezbytné součásti konkurenčního boje ve vybraném odvětví. Metodika je významným pomocníkem pro strategické rozhodnutí malých a středních podniků, uvažujících o zavedení výzkumu, vývoje a inovací. Přínosy disertační práce lze spatřovat nejen v rovině teoretické a praktické, ale i pedagogické.