Adheze spojů asfaltových pásů mechanicky kotvených

Abstract
Jednovrstvé mechanicky kotvené hydroizolační systémy z asfaltových pásů se uplatňují ve skladbách plochých střech. Zatímco u fóliových systémů je jednovrstvá aplikace standardním řešením, v technologii asfaltových pásů, s ohledem na mnohaletou historii využití asfaltových pásů ve stavebnictví, se stále jedná o relativní novinku. Pro jednovrstvý mechanicky kotvený systém je klíčovou podmínkou především jeho vodotěsnost a zároveň spolehlivost vůči sání větru. Při dynamickém namáhání spojů hydroizolační vrstvy může dojít k poškození spojů, tím pádem ke ztrátě vodotěsnosti. Choulostivým místem je přítomnost kotevního prvku ve spojích, kde nedochází k vzájemnému spojení obou pásů a zároveň jsou zde zachyceny přenášeny účinky vyvolané sáním větru. Pro ověření vlastností mechanicky kotvených hydroizolačních povlaků lze využít speciálních zkoušek simulujících reálné namáhání vlivem sání větru, nicméně provedení těchto zkoušek je finančně velmi nákladné. V rámci zpracování této práce bylo navrženo speciální zkušební zařízení, které umožňuje zkoušení segmentů skladby střešního pláště se zohledněním kotevního prvku a do jisté míry se přiblížit skutečnému namáhání na střeše. Disertační práce si v první fázi klade za cíl najít možnost přesnějšího porovnání mechanicky kotvených hydroizolačních povlaků. Tak aby bylo možné předpokládat, do jaké míry je výsledná pevnost kotveného spoje závislá na parametrech asfaltového pásu – na kvalitě asfaltové hmoty, typu nosné vložky, tloušťce asfaltového pásu nebo šířce přesahu. V další fázi byl výzkum zaměřen na to, do jaké míry je výsledná pevnost mechanicky kotveného spoje ovlivněna umístěním kotevního prvku v přesahu pásů. Ať už se jedná o nedodržení předepsané vzdálenosti od okraje kotveného asfaltového pásu, popř. nevhodnou geometrie kotevního prvku. Měření byla provedena pro variantu zateplené střechy, tak i střechy bez tepelně izolační vrstvy. Výsledky experimentálního měření potvrdily prvotní předpoklady a blíže definují riziko
One-layer mechanical fastening waterproofing systems are often used within the compositions of flat roofs. Although in case of plastic based systems it is a common solution, for asphalt felts it handles about a relatively new approach, since the application of asphalt has a long history in the building industry. There are some key factors which all of the one-layer mechanically fastening systems should meet, especially water-resistance and resistance against the suction of wind. The application of dynamic loads on the joints may damage the bonds, which may lead to leakage of water. In particular the most delicate locations are the anchoring points at places where the waterproofing sheets are not connected mutually and the wind is captured. The characteristics of mechanically fastening waterproofing membranes may be verified by a specific test which is able to simulate the winds suction force, nonetheless it is quite expensive. Throughout the solution of the presented work an equipment was designed to observe the behaviour of roof compositions on smaller segments while taking into account the fastening elements, thus bringing the results closer to reality. In the first phase the presented dissertation aims to look at the possibilities of comparison of mechanically fastening bitumen reinforced sheets in a way, that they would show the extent to which the joints depend on the parameters of bitumen sheet - like the quality of the bitumen mass, the type bearing linen, the thickness of the layer or just the width of strip overlap. In the next phase the research was focused on the extent at which the strength of the resulting mechanically fastened joints is affected by the placement of fastenings elements within the strip overlap, including the possibilities when the distances from the edges of the bitumen strip cannot be maintained or because of improper geometry of fastening elements. The measurements were performed on both variants of flat roofs, thermally insulated
Description
Citation
PETŘÍČEK, T. Adheze spojů asfaltových pásů mechanicky kotvených [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO