Hodnocení provozu domovní čistírny odpadních vod

Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením provozu domovní čistírny. V teoretické části se zaměřuje na druhy odpadních vod, především splaškové vody, a na způsoby odstranění znečištění pocházející z malých zdrojů. Praktická část obsahuje popis sledované domovní čistírny odpadních vod, použité metody odběrů a metody analýz k získání potřebných ukazatelů znečištění. Tyto ukazatele posloužily k porovnání s danými mezními hodnotami. Poté poukazuje na nevyhovující chod čistírny a popisuje přijatá opatření, které problém řeší.
Thesis deals with the evaluation of domestic wastewater treatment plant operation. The theoretical part focuses on the types of wastewater, especially sewage, and ways to eliminate pollution from small sources. The practical part contains a description of the reported domestic wastewater treatment plant, methods of sampling and analysis methods to obtain the necessary indicators of pollution. These indicators were used for comparison with the given limits. Then it points to the unsatisfactory operation of the plant and describes the measures taken to solve the problem.
Description
Citation
ONDRUŠ, M. Hodnocení provozu domovní čistírny odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO