Analýza požadavků oceňovacích standardů IVS a jejich aplikace v posudku o ocenění majetku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Motivací pro zpracování této diplomové práce je stále rostoucí potřeba oceňovat majetek tak, aby bylo zpracování ocenění v souladu jak s platnou legislativou České republiky, tak i s požadavky uznávaných mezinárodních standardů. Tato diplomová práce je zaměřena na vymezení požadavků Mezinárodních oceňovacích standardů – IVS. Úvodní studie je podrobnou analýzou zabývající se strukturou, historií a vývojem standardů. Studie poukazuje na skutečnost, že by na standardy IVS nemělo být nahlíženo jako na stacionární a nevyvíjející se, ale že je nutné jejich vývoj průběžně sledovat a dále analyzovat i další případné zdroje informací. Hlavním cílem diplomové práce je analýza požadavků standardů IVS na znalce, znaleckou činnost a znalecký posudek. Při zpracování podkladů pro analýzu se vychází ze systémového pojetí znalectví, které je chápáno jako strukturovaný objekt s podstatnými prvky: znalecký objekt, znalecký problém, znalecká činnost, znalecký posudek a znalec. Vymezení požadavků IVS je tak provedeno ve strukturované formě systémového pojetí znalectví. Dále je uveden postup při oceňování nemovitostí podle standardů IVS. Výsledky provedených analýz jsou v závěru práce aplikovány na vytvoření vzorového znaleckého posudku na ocenění nemovitosti tak, aby posudek splňoval jak legislativní ustanovení pro výkon znalecké činnosti v České republice, tak i požadavky Mezinárodních oceňovacích standardů – IVS. Posudek je tak praktickou ukázkou závěrů této diplomové práce.
The motivation to this master`s thesis is an increasing demand on evaluation of expertise report in conformity with requirements of internationally accepted standards as well as with national legal regulations. This master`s thesis is focused on defining of requirements of International Valuation Standards – IVS. The objective of the introductory study of this thesis is an effort to provide overview of the structure, the history and development of International Valuation Standards – IVS. The introductory study points out that the IVS standard is not stationary one, but shows the importance to keep the continuous track and analyze other possible information sources in connection to it. The main objective is to analyze the principal requirements of International Valuation Standards for expert as a person, expertise activity and required features of expertise report. The gained information is processed on the base of an expertise system approach, where the expertise is interpreted as a structured object with principal features: expertise object, expertise problem, expertise activity, expertise report and expert. Established findings are then analyzed regarding to such interpreted system approach of expertise and applied in the determination of type of approach which an expert should follow in the procedure of making out an expertise report of property valuation. Finally, an example expertise report for valuation of real estate is compiled. Such expertise report could be considered in conformity with national legal regulation as well as with requirements of International Valuation Standards – IVS. The expertise report is a practical example of findings of this master`s thesis.
Description
Citation
HLÁSKOVÁ, M. Analýza požadavků oceňovacích standardů IVS a jejich aplikace v posudku o ocenění majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)
Date of acceptance
2011-11-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO