2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 41
 • Item
  K problematice efektivního a spolehlivého navrhování nosné konstrukce jeřábových drah
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kočařová, Jindřiška; Melcher, Jindřich; Juhás,, Pavol; Rozlívka,, Lubomír; Brodniansky,, Ján
  Předmětem disertační práce jsou dnes v praxi nejčastěji navrhované nosníky jeřábových drah (JD) z válcovaných tyčí tvaru HEA a stále častěji staticky řešené jako spojité nosníky o 2 a více polích. Jde o studii skutečného namáhání v průřezu nosníků JD zaměřenou na lokální namáhání ve stojině průřezu v důsledku excentrického působení kolového zatížení a na problematiku napjatosti nad střední podporou spojitých nosníků JD. Úvodní část je věnovaná shrnutí problematiky konstrukcí JD a současného stavu řešení napjatosti v průřezu nosníků JD. V další části práce jsou provedeny parametrické studie návrhu nosníků JD v závislosti na statickém řešení nosníků, rozpětí jeřábu, rozvoru jeřábu a použité konstrukční oceli. Následující část se věnuje studii napjatosti v místě střední podpory spojitého nosníku na konkrétním realizovaném případu JD. Poslední část je věnovaná experimentálnímu ověření působení na stojině průřezu spojitého nosníku JD v místě střední podpory. Závěrečná část shrnuje výsledky a popisuje závěry provedené studie.
 • Item
  Zakládání na objemově nestálých zeminách
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Legut, Dana; Paseka, Antonín; Weiglová, Kamila; Hauser,, Jaroslav; Zdražil, Karel; Vašina,, Josef
  Předkládaná disertační práce se věnuje zakládání budov a následně vzniklých poruch staveb, které jsou na objemově nestálých zeminách realizovány. Ve své práci jsem se zaměřila na studium jílovitých a sprašovitých zemin, které jsou výrazně zastoupeny také v geologickém profilu České Republiky. Úvodem je odborná veřejnost seznámena se vznikem těchto dvou skupin zemin, dále jejich vlastnostmi, následně je zmíněn vliv vegetace v případě jílovitých zemin a vliv prosedavosti zemin sprašových. Závěr práce je koncipován jako doporučení, která je nutno dodržovat při návrhu stavebních objektů, aby nedocházelo k porušení systému zemina / stavba a tím ke krokům spojených i v krajních případech s asanací samotných budov. Na několika příkladech z praxe jsou zmíněny problémy, které v průběhu užívání objektů vznikly, a bylo nutné tyto problémy řešit konstrukčním opatřením a to ve spolupráci stavebního inženýra a geotechnika.
 • Item
  Analýza stárnutí vybraných materiálů stokových sítí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Horák, Marek; Raclavský, Jaroslav; Stanko,, Ing Štefan; Tlolka, Jan
  Předkládaná disertační práce se zabývá analýzou stárnutí betonových a železobetonových trub stokových sítí. Stárnutí stokové sítě je zapříčiněno několika důvody, a to abrazí materiálu, chemickou a biologickou korozí a následným statickým přetížením konstrukce stoky. Jednou z častých příčin degradace potrubí stokových sítí z materiálů pojených cementovým tmelem je biogenní síranová koroze. Vlivem této koroze dochází k rychlejší degradaci stěn zejména v neomočené části potrubí na stokových sítích a tím ke snížení plánované životnosti stokové sítě. Pro analýzu stárnutí je navržena nová metodika sledování a vyhodnocování úbytku tloušťky stěny betonových a železobetonových trub, který je způsoben biogenní síranovou korozí. Zbytková životnost je počítána z předpokládané rychlosti koroze, tedy úbytku tloušťky stěny na sledovaném úseku stokové sítě. Pro sledování úbytku tloušťky stěny na stokové síti je pro praktickou aplikaci navržen postup měření, který je aplikován ve spolupráci s BVK, a.s. Práce využívá stávajících znalostí o dané problematice. Tyto informace nám slouží k lepšímu poznání procesů úbytku tloušťky stěn na stokových sítích v čase a možnosti správně a včas provést vhodné provozní opatření. Tímto by měl být omezen degradační proces trubního materiálu a zároveň prodloužena bezpečná funkčnost a životnost stokových sítí v požadovaném časovém období. Na základě navržené metodiky lze zjistit zbytkovou životnost stokové sítě a efektivněji plánovat údržbu a obnovu. Je nutno podotknout, že jedině dlouhodobým sledováním lze získat lepší přehled o technickém stavu stokových sítí v čase a díky tomu lépe a efektivněji provádět údržbu a sanaci, s čímž souvisí efektivní využití finančních prostředků určených pro obnovu vodohospodářské infrastruktury.
 • Item
  Vývoj nových průmyslových podlah s využitím druhotných surovin
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Radějová, Lucie; Drochytka, Rostislav; Durica,, Tibor; Bydžovský, Jiří; Ševčík, Milan
  Práce se zabývá možnostmi využití druhotných surovin při vývoji nových průmyslových podlah. Hlavním úkolem práce je zvolit vhodné druhotné suroviny a navrhnout tak novou hmotu tyto suroviny využívající, při dosažení požadovaných fyzikálně-mechanických vlastností. Cílem této práce je také ověřit vlivy aplikačních procesů, vhodných mikroplniv a finálního nátěru a na základě získaných poznatků tak navrhnout vhodnou alternativu průmyslových podlah, jenž by byla nejen z hlediska ekonomické efektivity, ale také z hlediska ekologického, vhodnou náhradou za již vyráběné produkty.
 • Item
  Problematika nakládání s dešťovými vodami z komunikací
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Oprchalová, Marie; Hlavínek, Petr; Pollert,, Jaroslav; Palčík,, Jiří
  Zvyšováním intenzity dopravy na stávajících komunikacích, výstavba nových dálnic a rychlostních komunikací způsobuje větší znečištění povrchových vod látkami, které pocházejí z údržby cest a provozu vozidel. Proto jsou zařízení na úpravu těchto kontaminovaných vod jako např. odlučovače lehkých kapalin v dnešní době velmi aktuální. Předmětem této práce bylo testování možnosti zvýšení účinnosti mechanického odlučovače lehkých kapalin instalací různých typů vestaveb. Cílem bylo zjistit účinnost této konvenční technologie, která je energeticky a technicky nenáročná a její využitelnost pro předčištění (předúpravu) před případným dalším stupněm čištění.