Návrh kmitočtových filtrů s netradičními transkonduktančními prvky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce bylo prostudovat, navrhnout a prakticky realizovat říditelné kmitočtové filtry pracující v proudovém módu, za pomocí netradičních aktivních prvků, tvořených kombinací transkonduktančních zesilovačů s proudovými konvejory. Práce se v teoretické části zabývá základním rozdělením kmitočtových filtrů, pracovními režimy obvodu a návrhovou metodou grafů signálových toků, kterou jsou v praktické části obvody navrženy. V další části jsou popsány všechny aktivní prvky, které jsou využity pro realizaci obvodů. V praktické části je navrženo 5 obvodů s prvkem VDCC a 1 obvod s CCTA, u všech je provedena simulace za pomocí dříve definováného reálného modelu UCC. V poslední části je pro vybraný obvod popsán návrh desky plošných spojů a jeho výsledky experimentálního měření.
The aim of Bachelor’s thesis was to study, design and practically realize controllable frequency filters, working in the current mode, using non-traditional active elements, containing a combination of transconductance amplifiers with current conveyors. Thesis deals in the theoretical part with the basic division of frequency filters, operating modes of circuits and design method of signal flow graphs, which are used for design of the circuits in the practical part. The next section describes all the active elements that are used for circuits realization. In the practical part five circuits are designed with the element VDCC and one circuit with CCTA. Simulation is performed on all circuits using a previously defined model of the real UCC. Last part of thesis describes the design of the PCB and the results of experimental measurements for chosen circuit.
Description
Citation
GAJDOŠ, A. Návrh kmitočtových filtrů s netradičními transkonduktančními prvky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Jakým způsobem by se zkoumala citlivost obvodu na změny transkonduktance gm?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO