Posouzení vlivu polohy na obvyklou cenu novostaveb vybraných rodinných domů v Hradci Králové

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu polohy na cenu novostaveb rodinných domů v části Královohradeckého kraje. První teoretická část práce vymezuje základní pojmy z oceňování, které jsou poté použity ve druhé, praktické, části. Druhá část se zabývá samotným oceněním jednotlivých rodinných domů pomocí nákladové metody, porovnávací vyhláškové metody a metody přímého porovnání. Získané ceny jsou poté přepočteny na ceny jednotkové a vyhodnoceny.
This diploma thesis concerns in the assessment of the impact on the price of newly built houses in part of Královohradeckého kraje. In the first theoretical part of thesis are describe basic terms of the assessing, which are use in second practical part. Second part discusses pricing family houses with cost approach, comparative manner according to the regulation and direct comparative. This prices are after that recalculate to unit prices and evaluated.
Description
Citation
ŘEHÁK, R. Posouzení vlivu polohy na obvyklou cenu novostaveb vybraných rodinných domů v Hradci Králové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Martina Studnařová (člen) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO