Izolační systém pro synchronní a asynchronní motory pracující na napěťové hladině 18 kV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je rozdělena na dvě samostatné části. První část je zaměřena na izolační systém vysokonapěťových točivých strojů impregnovaných vakuově tlakovou impregnací. Stručně popisuje složení jednotlivých komponentů používaných pro sestavování izolačních systémů vzduchem a vodou chlazených točivých strojů. V druhé praktické části je vyhodnocena dielektrická odolnost sady cívek s izolačním systémem navrženým pro napěťovou hladinu 18 kV. Tato část uvádí stručný popis použitých izolací. Dále obsahuje zprávu z dielektrických zkoušek provedených na zadané sadě cívek. U této sady cívek byly provedeny následující zkoušky. Měření ohřevu polovodivé pásky termovizní kamerou při impulsním napětí. Dále byly cívky vystaveny impulznímu průběhu napětí po dobu sto hodin, sinusovému průběhu napětí po dobu tisíc hodin. Před a mezi stárnutími byl měřen náboj částečných výbojů a ztrátový faktor.
Bachelor’s thesis is divided into two separate sections. First part is concentrated on insulation system of high voltage machines impregnated by vacuum pressure impregnation. This part of semester thesis concisely describes the composition of individual components used for construction insulation systems of air and water cooled rotation machines. Second practical part contains evaluation of dielectric resistance of coil set with insulation system designed for voltage level 18 kV. This part contains a short description of used insulations. Further includes a report of dielectric tests of used coil set. This set of coils was tested on following tests. Heating measurement semi conductive tape with infrared camera at impulse voltage. The coils was exposed to impulse voltage for one 100 hours and sinus voltage for one 1000 hours. Before and between, aging was measured value of charge partial discharges and dissipation factor.
Description
Citation
ŠPORCR, V. Izolační systém pro synchronní a asynchronní motory pracující na napěťové hladině 18 kV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-20
Defence
Student obhajoval svoji bakalárskou práci na téma Izolační systém pro synchronní a aynchronní motory pracující na napěťové hladině 18 kV. Předvedl jím provedná měření na různých izolačních materiálech - měření plošného odporu a ztrátového faktoru, náboje částečných výbojů, kontrola elektrické pevnosti, oteplení polovodivé ochrany, stárnutí izolačního systému. Student zodpověděl dotazy oponenta. Podrobně vysvětlil význam použití polovodivé pásky. Zodpověděl doplňující dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO