Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu společnosti Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace. K analýze jsou použity vybrané finanční ukazatele a následná aplikace statistických metod. Finanční situace podniku je analyzována pomocí regresní analýzy a časových řad. Práce se skládá ze tří částí. Teoretická část vysvětluje ekonomické a statistické pojmy. Praktická část se zabývá výpočty, předvedení organizace a její situace. Výsledky analýzy budou sloužit jako podklad pro možné stanovení cílů a strategií podniku.
Bachelor´s thesis is focused on the analysis of the company Dum kultury Hodonin, prispevkova organizace. For Analysis is use selected financial indicators and consequent application of statistical methods. Financial situation of the company is describe with regression analysis and with the help of time series. The work is divide in to the three parts. First part is theoretic which will tell you about economics and statistics terms. Second part is practice, there is some mathematics result and some words about what is Dum kultury Hodonin and how it is doing. Last part is about results of analysis and possible determination of objectives and strategies of the company.
Description
Citation
SKOČÍK, M. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2014-06-27
Defence
Otázky vedoucího práce - Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: nejsou Otázky oponenta - Ing. Karel Doubravský, Ph.D.: 1) S jakým typem časových řad pracujete? Mohl byste vysvětlit použité časové členění 2010, 1. pol. 2011, 2011, 1. pol. 2012 a 2012? - odpovězeno 2) Jak konkrétně lépe by mohla organizace využívat volné finanční prostředky? - odpovězeno Otázky komise: 1) prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.: Proč jste analýzy prováděl až od roku 2010, když společnost byla založena mnohem dříve? - odpovězeno 2) prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.: Kdo je majitelem společnosti? - odpovězeno 3) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA: Co myslíte "omezeností okolí" ve SWOT analýze? - odpovězeno 4) Ing. Štefan Štepník: Z čeho se naplňuje investiční fond? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO