Klimatizace administrativní budovy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V diplomové práci jsou popsány jednotlivé systémy větrání a klimatizace užívané pro udržení vhodných, teplotně-vlhkostních parametrů vzduchu v administrativních budovách. Jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody a posouzení vhodnosti užití jednotlivých systémů pro danou aplikaci. Hlavním cílem práce je výběr nejvhodnějšího systému a jeho výpočet. Pro samotný návrh systému je potřeba provést stanovení tepelných ztrát a zisků zadaného objektu a vypočíst minimální množství větracího vzduchu. Dále bude uveden psychrometrický výpočet zařízení a vypracována výkresová dokumentace, včetně návrhu strojovny.
The thesis describes the various ventilation and air conditioning systems used to maintain suitable, temperature-humidity parameters of air in office buildings. The thesis deals with their advantages and disadvantages and assessing the suitability of using several systems for the application. The main task is to choose the most suitable system and it's calculation. For the actual system design is needed to detect a heat loss and gains the specified object and calculate the minimum amount of ventilation air. There will also be given psychrometric calculation of a device and drawing documentation, including draft of an engine room.
Description
Citation
BIRHANZL, P. Klimatizace administrativní budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Technika prostředí
Comittee
doc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Zodpovězeny dotazy oponenta DP. Prof. Pavelek - Dotaz na řešení vlhkosti přiváděného vzduchu pomocí regeneračního výměníku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO