Měření parametrů optických spojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Komunikace pomocí optických kabelů (spojů) je zatím posledním vývojovým stupněm přenosových médií, používaných v současnosti pro přenos dat. Přes počáteční problémy se díky jejich nesporným výhodám použití tohoto média v poslední době velmi rozšířilo. Optické kabely jsou ideálním spojením spolehlivosti a bezpečnosti přenosu dat. Jejich stále zlepšující se přenosové parametry přispívají k dosahování vysokých rychlostí v rámci přenosů informací na velké vzdálenosti. V teoretické části této práce jsou vyjmenovány základní druhy optických kabelů, jejich nejdůležitější parametry a nejpoužívanější metody měření optických kabelů. Dále jsou zde uvedeny metody spojování optických vláken a nejpoužívanější druhy optických konektorů. Hodnoty útlumu a odrazu, které vnášejí po zapojení těchto součástek do optických spojů. Detailněji je zde popsán přístroj, používající měřící metodu zpětného odrazu - OTDR, všechny jeho nejdůležitější součásti a způsob zobrazení měřené trasy na grafickém zobrazovači přístroje. Podrobněji je zde rozvedena problematiky identifikační a útlumové mrtvé zóny přístrojů OTDR a faktory ovlivňující délku mrtvé zóny – schopnost identifikace dvou nezávislých událostí na propojovacím vodiči (patchcordu) proměnné délky. V praktické části bude provedena série měření a vyhodnocení (numerické i grafické) naměřených hodnot délek útlumových a identifikačních mrtvých zón přístrojů OTDR.
Communication via fiber optical cable (links) is the latest advancement of the transmission media currently used for data transmission. Despite initial problems, using of this medium in recent years has greatly expanded due to their indisputable advantages. Optical cable is a great combination of reliability and security of data transfer. Its constantly improving transmission parameters contribute to the high speeds in the long-distance transmission of data. In the theoretical part of this work some kinds of optical cables are mentioned, also the most important parameters and the most widely used methods of measurement of these cables. Apart from that other methods of joining optical cables and the most used types of optical cables are also mentioned. The values of the decline and reflection, which are led into the device after connecting these parts into the optical lines. The device using the measuring method of the reverse reflection is also described in this thesis altogether with its most important parts and the way of the display of the measured track on the graphic image of the device. The problematics of identification and decline dead zone and the factors influencing the lenght of dead zone – the ability to identify two independent events on the link patchcord of the variable lenght, is also described in details in this thesis. In the practical part a series of measurements and evaluation (numerical and graphical) of the measured values of decline lenghts and identificating dead zones of the OTDR device will be carried out.
Description
Citation
KUČERA, Z. Měření parametrů optických spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radoslav Vargic, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Šmirg, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-12
Defence
Otázky oponenta: Na str. 22 autor píše, že velkou výhodou konektoru MT-RJ je slučitelnost s konektorem RJ-45. Nechť autor tuto myšlenku dále v diskusi rozvede. V praktické části autor provedl měření s konektory E2000/APC. Lze předpokládat obdobné výsledky s konektory typu SC/APC?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO