Implementace rozhraní IO-Link do snímačů tlaku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá nejprve problematikou měření fyzikálních veličin. Jsou zde popsány snímače v obecné rovině a požadavky na snímače, které přináší poslední trendy v oboru automatizace. Práce se zvláště zabývá snímači pro měření tlaku a jejich připojení do automatizačního řetězce. V další části se práce zabývá návrhem převodníku pro připojení inteligentních snímačů tlaku využívajících ke své činnosti komunikačního protokolu HART k zařízením řízených prostřednictvím komunikačního protokolu IO-Link. Nejprve budou podrobně popsány jednotlivé komunikační standardy dle ISO OSI modelu a z tohoto teoretického základu bude vycházet samotný návrh převodníku z komunikačního protokolu HART na komunikační protokol IO-Link. V poslední části pak bude navženo programové vybavení převodníku.
This thesis is concerned with the measurement of physical quantities. Thesis describes sensors in general terms and requirements, which delivers latest trends in the field of automation. The main theme of this thesis is sensors for meassuring pressure, and their connection to the automation chain. In the next part thesis describes the design of the converter for connecting SMART sensors for pressure measuring, that use HART communication protocol, to the automation systems managed by a communication protocol IO-link. First will be described in detail various communication standards by their ISO OSI model, and on this theoretical basis will be based design of converter between communication protocol HART and communication protocol IO-Link. The last part will be Designed software for this converter.
Description
Citation
PEŠL, J. Implementace rozhraní IO-Link do snímačů tlaku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Pekárek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-10
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cílem a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále student zodpověděl doplňující otázky: Mohl byste se vyjádřit k plagiátorství, ze kterého vás oponent podezřívá? Student zdůvodnil problémy s formátováním textu, při kterém se mu ztratily odkazy na literaturu a formátování převzatých částí kurzívou. Následovala diskuze se studentem ohledně metodického postupu během návrhu zařízení. Student sám navrhl, že by chtěl závěrečnou práci přepracovat s jiným tématem. Jako důvod uvedl špatně dostupnou technickou dokumentaci k rozhraní IO-Link a celkovou náročnost stávajícího zadání.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO