Příprava polymerní směsi polypropylénu s polyamidem 6

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Bakalářská práce se zabývá přípravou polymerních směsí polyamidu 6 s polypropylenem. V teoretické části jsou shrnuty nynější poznatky o přípravě směsi PA6/PP. V experimentální části byl zkoumán ideální poměr surovin pro kompaundaci, aby bylo dosaženo maximálního prodloužení při přetržení. Příprava vzorků probíhala nejdříve v mixéru Brabender při 240 °C, reakční době 6 minut a 50 ot. /min. Dále byly vzorky připravovány ve dvoušnekovém extrudéru při teplotě zón 220–240 °C, době průchodu 3,5 minuty a 90 ot. /min. Všechny připravené směsi byly podrobeny měření indexu toku a tahové zkoušce. Pro zjištění morfologie vzorků byla použita SEM. Pomocí SEM byly zjištěny výrazné rozdíly v morfologii mezi kompatibilizovanými a nekompatibilizovanými směsmi. Byl proveden důkaz vazby mezi PA 6 a kompatibilizátorem pomocí FTIR a DSC. Dále byla provedena kondicionace této směsi na vliv mechanických vlastností.
Bachelor’s thesis studies preparation of polymer blends of polyamide 6 with polypropylene. A present knowledge about preparation of polymer blend of PA6/PP was summarized in theoretical part. Experimental part is focused on an ideal ratio of starting materials for compounding to get maximal elongation at break. At first the preparation of samples was realised in Brabender mixer at temperature of 240 °C, reaction time 6 minutes and 50 RPM. Later, samples were prepared in double-screw extruder at temperature zones between 220 and 240 °C, transition time 3,5 minutes and 90 RPM. All samples were measured on melt flow rate and tensile test. Morfology was studied by SEM. Due to SEM it was discovered that there is huge difference between compatibilized and uncompatibilized blends in their morfology. Thanks to FTIR and DSC it was proved that there is chemical bond between PA 6 and compatibilizer. Conditionation of this exact blend was done to discover the influence on mechanical properties.
Description
Citation
OLŠAN, J. Příprava polymerní směsi polypropylénu s polyamidem 6 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Ve své prezentaci se uchazeč zabýval kompatibilizací ve směsích PP - PAG. Prezentace obsahovala řadu zajímavých výsledků, ale způsob předvedení nebyl příliš přesvědčivý. Dotazy oponenta zodpověděl správně a úplně. V diskuzi reagoval relativně správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO