Vliv katalyzátorů na reakci vzniku polyuretanu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vlivem katalyzátorů na reakci vzniku polyurethanu. Teoretická část obsahuje základní poznatky z oblasti polyuretanové chemie doplněné literární rešerší na téma katalýza a mechanismus reakce vzniku polyurethanu. V experimentální části byl testován vliv katalyzátorů N,N,N',N' tetramethylethylendiaminu, 2 ethylhexanoátu cínatého, 1,4 diazabicyklo[2,2,2]oktanu a dibutylcíndilaurátu na rychlost syntézy polyurethanové pryskyřice. Měření bylo založeno na měření času, za který reakční směs dosáhne maximální teploty. Byly vypočítány efektivní koncentrace použití katalyzátorů. Doplňujícím měřením byl proveden zjednodušený výpočet aktivační energie reakce pro demonstraci vlivu teploty na sledovanou reakci.
The bachelor thesis deals with the influence of catalysts on polyurethane formation. The theoretical part includes basic knowledge of polyurethane chemistry complemented by a literature review contains information about catalysis and reaction mechanism of polyurethane formation. In experimental part were studied effects of catalysts N,N,N',N' tetramethylethylenediamine, Stannous octoate, 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane and Dibutyltin dilaurate at the rate of synthesis of the polyurethane resin. The measurement was based on measuring the time for which the reaction mixture reaches the maximum temperature. Effective concentrations of catalysts use were calculated. By additional measurement was performed simplified calculation of the activation energy for the demonstration of the effect of temperature on the observed reaction.
Description
Citation
CHADIMA, D. Vliv katalyzátorů na reakci vzniku polyuretanu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Uchazeč přednesl základní teze své bakalářské práce velmi jasně a srozumitelně. Prezentace obsahovala řadu zajímavých výsledků, i když jsou tyto výsledky použitelné především na konkrétní komerční systém. Práce proto má velký praktický význam. Dotazy oponenta zodpověděl správně a úplně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO