Fluorescence ve výzkumu hydrofilních polymerů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá využitím fluorescence ve studiu hydrofilních polymerů, konkrétně pak studiem polymeru polyvinylpyrrolidonu, karboxymethylcelulózy, hovězího sérového albuminu a hyaluronanu. Nejprve byla měřena intenzita fluorescence aniontové formy 3-hydroxynaftolové kyseliny, která podstupuje intramolekulární přenos protonu v excitovaném stavu, dále pak byla měřena anisotropie steady-state fluorescence 3-hydroxy naftolové kyseliny a také doba života této fluorescenční sondy. Z naměřených dat byla posuzována interakce sondy s hydratačním obalem polymeru ve vodném prostředí stanovením vazebné konstanty systému polymer – fluorescenční sonda. Byla zjištěna interakce aniontové formy sondy s hydratačním obalem polymeru hovězího albuminu (BSA), polyvinylpyrrolidonu (PVP) a karboxymethylcelulózy (CMC). U hyaluronanu nebyla prokázána interakce aniontu fluorescenční sondy s hydratačním obalem z důvodu repulze mezi nábojem sondy a hyaluronanem.
This bachelor thesis deals with the use of fluorescence in the study of hydrophilic polymers such as polyvinylpyrrolidone, carboxymethylcellulose, bovine serum albumin, and hyaluronan. The first measurement was a fluorescence intensity of the anionic form of 3-hydroxy naphtholic acid which undergoes an intramolecular proton transfer in the excited state then the steady-state fluorescence anisotropy of 3-hydroxy naphtholic acid and also the lifetime of the fluorescent probe. The measured data were evaluated in terms of interaction of the fluorescence probe with hydration shell of polymer in an aqueous environment by determination of a binding constant of the system, polymer - fluorescent probe. The interaction between anionic form of the probe with polymer was found in BSA, PVP and CMC systems. There was no interaction of fluorescent probe with hydration shell of hylauronan due to charge repulsion between the probe and hyaluronan.
Description
Citation
KOTOUČEK, J. Fluorescence ve výzkumu hydrofilních polymerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Pekař - příčiny neúspěšného stanovení s hyaluronanem, - volba koncentrace sondy Márová - praktické využití výsledků BP Diviš- vysvětlení jednotek 1/M
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO