Dynamika systémů hyaluronanu a albuminu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Bakalářská práce se zabývá dynamikou systémů hyaluronanu (HA) a hovězího sérového albuminu (BSA). Při výzkumu bylo použito těchto metod: povrchová reologie, tenziometrie, metoda maximálního přetlaku v bublině a UV-VIS spektrofotometrie. K měření byly použity roztoky s různou koncentrací albuminu a konstantní koncentrací hyaluronanu (vysokomolekulárního i nízkomolekulárního) a poté naopak. Všechny roztoky byly proměřeny a získaná data byla porovnávána s výsledky sérového albuminu v pufru bez hyaluronanu. Roztoky byly připravovány v prostředí citrátovo-fosfátového pufru o pH přibližně 4. Byly pozorovány interakce mezi hyaluronanem a sérovým albuminem.
The bachelor thesis deals with the hyaluronan and albumin system dynamics. In this study was to use these methods: interfacial rheology, tensiometry, method of maximum pressure in the bubble and UV-VIS spectrophotometry. The measurements were used with various concentrations of albumin and a constant concentration of hyaluronan( high molecular and low molecular too) and then conversely. All solutions were measured and the obtained data were compared with the results of BSA in buffer without HA. Solutions were prepared with citrate-phosphate buffer of pH about 4. Were observed interaction between HA and BSA.
Description
Citation
JARÁBKOVÁ, S. Dynamika systémů hyaluronanu a albuminu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Márová – dochází k degradaci albuminu při teplotě 90 C Veselý – co to znamená maximální absorbance Zmeškal – používání jednotek
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO