2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 65
 • Item
  Mechanické vlastnosti vláknových kompozitů pro automobilové aplikace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Bayer, Adam; Jančář, Josef; Žídek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností vláknových kompozitů, které se lišily objemovým zlomkem a teplotou při měření. Jako matrice byl zvolen PMMA a v roli výztuže figuruje skelná tkanina. Teoretická část shrnuje současnou problematiku polymerních kompozitů v automobilovém průmyslu, jejich výrobní metody a způsoby impregnace. V rámci experimentální části byly připravovány vzorky blokovou polymerací z 30% roztoku PMMA v monomeru s iniciátorem v sušárně při 65 °C, kdy byla tkanina přímo rozložena v roztoku předpolymeru. U těchto vzorků byly prováděny tahové zkoušky na zařízení Zwick a byly porovnány výsledky s teoreticky vypočítanými hodnotami.
 • Item
  Peroxotitaničité gely vhodné pro piezoelektrický tisk
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Fuksa, Andrej; Veselý, Michal; Pekárková, Jana
  Tato práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev peroxotitaničitého gelu. Připravené roztoky peroxotitanátu s ethylen glykolem a isopropanolem byly tištěny pomocí materiálové tiskárny na skleněný substrát a vysušeny při 95 °C. Získané tenké vrstvy gelu nevykazují žádnou fotokatalytickou aktivitu, a proto byly kalcinovány při teplotě 450 °C po dobu 2,5 h. Struktura vrstev byla charakterizována pomocí optické a SEM mikroskopie. Prozkoumání fotokatalytické aktivity připravených vrstev bylo provedeno pomocí hydroxylace kumarinu.
 • Item
  Dynamický rozptyl světla a elektroanalytické metody ve studiu systémů hyaluronanu a aminokyselin
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Muchová, Johana; Chytil, Martin; Kalina, Michal
  Bakalářská práce se zabývá studiem interakcí mezi polysacharidem hyaluronanem (HA) o nízké a vysoké molekulové hmotnosti a protonizovanými amfifilními aminokyselinami lysinem a argininem. Interakce byly pozorovány v oblasti nízkých koncentrací v koncentračním rozmezí lysinu a argininu 0–15 mmoldm-3. K interakcím dochází mezi karboxylovou skupinou HA a aminoskupinou protonizované aminokyseliny. Prokázání těchto interakcí by umožnilo fyzikální modifikaci HA a následné využití jako cíleného nosiče léčiv. Byla zkoumána odolnost vůči iontové síle o koncentraci 0,015 a 0,15 moldm-3 NaCl. Z předešlých výsledků vyplývá, že systém s neprotonizovanými aminokyselinami se rozpadá již při nízkých koncentracích elektrolytu v roztoku. Interakce proto byly posíleny protonizací aminokyselin pomocí kyseliny chlorovodíkové. Pro negativní vliv chloridových aniontů byly aminokyseliny oproti úplné protonizaci protonizovány také do pH roztoku HA. K výzkumu interakcí byly použity metody měření pH, měření vodivosti a dynamického rozptylu světla.
 • Item
  Molekulové modelování – struktura a vlastnosti cyklických esterů a karbonátů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Kubíčková, Eva; Richtera, Lukáš; Pilátová, Ivana
  Molekulové modelování umožňuje předpovídat chování a napomáhá při jinak obtížné interpretaci experimentalních dat. Záměrem našeho studia byla predikce vybraných vlastností cyklických esterů a predikce jejich struktur. Byla provedena vizualizace vybraných molekulových orbitalů a map elektrostatických potenciálů a elektronových hustot. Následně pomocí počítačových programů byly získány teoretické vazebné délky a úhly vybraných cyklických esterů. S využitím těchto dat byly studovány faktory ovlivňující schopnost polymerizace cyklických esterů. Dále byly studovány termodynamické faktory pro sérii laktonů o různé velikosti kruhu ovlivňující schopnost polymerizovat. Studium těchto faktorů pomáhá odhadnout chování a schopnost těchto sloučenin polymerovat.
 • Item
  Vliv katalyzátorů na reakci vzniku polyuretanu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Chadima, David; Kučera, František; Petrůj, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá vlivem katalyzátorů na reakci vzniku polyurethanu. Teoretická část obsahuje základní poznatky z oblasti polyuretanové chemie doplněné literární rešerší na téma katalýza a mechanismus reakce vzniku polyurethanu. V experimentální části byl testován vliv katalyzátorů N,N,N',N' tetramethylethylendiaminu, 2 ethylhexanoátu cínatého, 1,4 diazabicyklo[2,2,2]oktanu a dibutylcíndilaurátu na rychlost syntézy polyurethanové pryskyřice. Měření bylo založeno na měření času, za který reakční směs dosáhne maximální teploty. Byly vypočítány efektivní koncentrace použití katalyzátorů. Doplňujícím měřením byl proveden zjednodušený výpočet aktivační energie reakce pro demonstraci vlivu teploty na sledovanou reakci.