NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Konceptom riešenia ja rozdelenie funkčného využitia domu do dvoch viditeľne odlišných hmôt, ktoré vzájomným prelínaním zároveň definujú okrem seba samých aj verejné priestory a prieniky k nim. Jednotlivé funkciou odlišné hmoty plynule postupujú a navzájom sa dopĺňajú. Dom vyplňuje nárožie, a dodržiava tak ucelený charakter zástavby v okolí. Nerobí tak však na úkor verejného priestoru, ktorý je umiestnený vo vnútri parcely. Pozýva do neho rozľahlý prienik fasádou. Ten sa symbolicky zmenšuje pri prechode do poloprivátneho priestoru určeného rezidentom. Vo vnútrobloku, prístupnému komukoľvek, sa nachádza priestor pre posedenie, terasu reštaurácie či kaviarne, ktorá môže poslúžiť ako stage pre usporiadavanie rôznych menších kultúrnych či hudobných akcií. Parter domu obsahuje služby, prenajímateľné obchodné priestory... Výraz domu taktiež v sebe prepisuje jasnú rozdielnosť jendotlivých funkcií. Relatívne mohutnú hmotu obytnej časti sa snaží odľahčiť rímsami, ktore pôsobia akoby jednotlivé podlažia levitovali na veľkých doskách. Korunná rímsa domu naväzuje na okolitú zástavbu aj napriek kombinácií rôznych výšok podlaží pre bývanie a administratívu.
The concept of this problem is division of the house into two distinctly different materials, which also defines interpenetration except themselves and public spaces and penetrations to them. Each feature different mass flow process and complementary . House fills the corner , and continued as comprehensive nature of construction in the area. However, doing so at the expense of public space , which is located inside the parcel . Invites you to him sprawling penetration facade. He symbolically reduces the transition into the space of half a designated resident. In the inner block , accessible to anyone , there is room for furniture, patio restaurants and coffee shops , which can serve as a stage for ranking various smaller cultural and music events . Parterre house includes services leasable retail space ... The expression also in the house himself transcribed clear difference jendotlivých functions . Relatively robust mass residential part is trying to lighten ledges that act as individual levels levitated on large plates . Crowning cornice of the house continues the surrounding buildings despite combinations of varying heights floors for living and Administration.
Description
Citation
ILDŽA, L. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Marek Štěpán (předseda) Ing. arch. Bohumila Hybská (člen) Ing. arch. Petr Kopečný (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-05-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO