Vlci v hořáku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Můj děda se jmenuje Adolf Šprincl. Přes 12 let působil jako profesionální trenér hokejových týmů ve Francii (s různými přestávkami od roku 1971 – 1994), kde trénoval týmy v Tours, Villard de Lans a v Grenoblu. Právě s posledním jmenovaným je jeho jméno nejvíce spojeno. Les Brleurs de loups – Vlci v hořáku. Můj otec se jmenuje Milan Šprincl. Od svých 5 let hraje hokej. Od svých 18 let jej hrál na profesionální úrovni v české první lize. Mezi nejzásadnější místa jeho života patří hokejové stadiony v Jihlavě a Hodoníně. Oba stadiony stojí na místě bývalých hřbitovů a v těsné blízkosti jich stojí barokní hřbitovní kaple. Já jsem se pokoušel hrát hokej, ale nešlo mi to. Navazuji na rodinnou hokejovou tradici a zároveň na dědovo působení v Grenoblu. Dokumentární film, s prvky manipulace a hraných experimentálních pasáží, bude mapovat jak vývoj francouzského hokeje, tak zároveň i mystiku s hokejem spojenou. Pokusí se odhalit zdánlivě náhodné spojení mezi hokejem a posvátnou půdou určenou pro odpočinek mrtvých. Zároveň tímto filmem plánuji uzavřít sérii filmů (videí) s tématikou mé osobní rodinné historie, na niž nahlížím v abstraktních formách. Film je točen na VHS kameru. V rámci natáčení jsem točil zimní stadiony v Česku (zejména v Hodoníně a Jihlavě), u nichž mne zajímá jak architektonická monumentalita těchto sportovišť, ale hlavně kontext v němž se nalézají (hokejové haly na bývalých hřbitovech, atd.). Další část se odehrává ve Francii, v okolí Grenoblu, kde se zaměřuji na současný stav francouzského hokeje (rozhovory s významnými osobnostmi francouzského hokeje – Jean Leblond/víceprezident Svazu francouzského hokeje, Dany Grandor/bývalý hráč Grenobelu-funkcionář týmu, Stéphane Bailles/první hockey scout ve Francii, Jean-Luc Dalaison/novinář deníku Le Dauphiné a další) a odkaz mého dědy, jež je jednou z nejdůležitějších osobností v historii hokejového týmu Les Bruleurs de loups Grenoble. Neméně důležitou součástí je i práce s historickými dokumenty (články ve francouzském a českém tisku o dědovi, jeho osobní korespondence, sešity s poznámkami pro trénink a herní strategii, a také relikvií z jeho působení ve Francii) a hranná část odehrávající se na zimním stadionu, kde bude bude pomocí jiných herních čar a projekce manipulovaný zápas v hokeji (vyprávějící legendu z pohoří Vercors o vlcích, kteří jedli lidi). Součástí filmu je i vytvoření kostýmů (speciálních hokejových dresů) a rekvizit.
My grandfather 's name is Adolf Šprincl . Over 12 years he was a professional coach hockey teams in France (with various interruptions from 1971 to 1994 ) , where he trained teams in Tours, Villard de Lans and Grenoble. The last named team is most associated with him. Les Loups de Brleurs - Wolves in the burner. My father's name is Milan Šprincl . From the age of 5 years he`s playing hockey. From the age of 18 years it played at a professional level in the Czech first league . The most important places in his life are hockey stadiums in Jihlava and Hodonin. Both stadiums stands on the site of a old cemetery in neighborhood there is a Baroque cemeterychapel. I tried to play hockey, but I failed. I continue in the family tradition of hockey and also the grandfather's work in Grenoble. Documentary film with elements of experimental manipulations and fiction passages will map to the development of French hockey and also the mystique associated with hockey . Attempts to reveal a seemingly random connections between hockey and sacred land for the rest of the dead. At the same time this film plans to close a series of films with the theme of my personal family history, to which I perceive in abstract forms. The film is shot on VHS camcoder. I shoot hockey stadiums (especially in Hodonin and Jihlava ) in which interests me as architectural monumentality of these sports , but also the context in which they are found (hockey arena on former cemeteries , etc. ) . The next part takes place in France , near Grenoble, where he focuses on the current state of French hockey (interviews with prominent personalities of French hockey - Jean Leblond / Vice President of the French hockey , Dany Grandor / former player Grenobelu - officer team, Stéphane Bailles / first hockey scout in France, Jean - Luc Dalaison / journalist Le Dauphiné and others) and link to my grandfather , who is one of the most important figures in the history of the hockey team Bruleurs Les Loups de Grenoble . Another important part is i work with historical documents ( articles in French and Czech press about his grandfather , his personal correspondence , notebooks with notes for training and game strategy , and also relics of his time in France) and a part takes place on the ice rink , where you will be using the other game lines and projections manipulated match in hockey (tells the legend of the mountain Vercors of wolves who ate people ) . Part of the film is the creation of costumes (especially hockey jerseys ) and props.
Description
Citation
ŠPRINCL, P. Vlci v hořáku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - konceptuální tendence
Comittee
akad. soch. Martin Zet (předseda) doc. Václav Stratil, Prom. Ped. (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Irena Armutidisová (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Magid (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO