Tvorba znalostní databáze pro světelnou techniku s možností expertního zpracování dotazů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předložená práce tvoří komplexní návod pro tvorbu databázového systému určeného pro světelnou techniku. V práci jsou nejprve uvedeny důležité statické i dynamické parametry světelných zdrojů a svítidel, které jsou doplněny naměřenými hodnotami, relacemi a vzájemnými vazbami. Další kapitola je věnována popisu dosahovaných parametrů, konstrukčního řešení, historického a předpokládaného vývoje jednotlivých zástupců světelných zdrojů. Je zde popsán současný stav používaných datových formátů pro popis svítidel a možnosti popisu světelných zdrojů. Jako výsledek práce je vytvořen databázový systém pro sběr, třídění, vyhledávání a sofistikované porovnání parametrů světelných zdrojů a svítidel.
This presented thesis is focused on the complex description of creation the database system for the lighting. The important static and dynamic parameters of light sources and luminaires are listed in the first part of thesis. These parameters are complemented by the measured values and their relationships. The next chapters of thesis are focused to description of obtained parameters, structural design, historical and expected development of individual representatives of light sources. In the following sections are described current state of used data formats of luminaires and the possibilities for describing of light sources. The database systems are created as a result of this thesis. These databases are used for collecting, sorting, searching and sophisticate comparison of the parameters of light sources and luminaires.
Description
Citation
KRBAL, M. Tvorba znalostní databáze pro světelnou techniku s možností expertního zpracování dotazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen) doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. - oponent (člen) prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. - oponent (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO