Určení hodnoty věcných břemen stavby na cizím pozemku a přechodu nebo přejezdu přes pozemek jiného vlastníka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na problematiku věcných břemen z hlediska činnosti znalce. V první části práce je proveden rozbor platné právní úpravy věcných břemen, jejich členění, příčiny možného vzniku, změn a zániku. Dále následuje obecný popis metodiky oceňování věcných břemen, vymezení jednotlivých druhů cen a účelů oceňování věcných břemen. V návrhové části je teoretický rozbor aplikován na dva konkrétní případy věcných břemen, a to věcného břemene přechodu přes pozemek jiného vlastníka a věcného břemene stavby na cizím pozemku.
The diploma thesis is aimed on course of the easements in perspective of a forencis engineer. First chapter specifies the legal regulation of the easements, its division, the causes of its constitution, modification and termination. General description of easements’ assessment methodology ensued, the definition of the particular types of prices and values and purposes of evaluation of the easements alike. In the proposal part is the theoretical analysis used on two actual cases of easements, specifically the right to crossing another owner's land and the right of construction on land owned by another individual.
Description
Citation
KUHROVÁ, K. Určení hodnoty věcných břemen stavby na cizím pozemku a přechodu nebo přejezdu přes pozemek jiného vlastníka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO