Recyklované kamenivo do asfaltových směsí pozemních komunikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se v teoretické části zabývá vznikem, rozdělením a recyklací stavebního a demoličního odpadu. Následně se zabývá recykláty vyrobených z těchto stavebních a demoličních odpadů a jejich možným uplatněním v konstrukčních vrstvách vozovek. V praktické části se práce zabývá sledováním vlastností celkově devíti asfaltových směsí s různým zastoupením recyklovaného betonového kameniva a asfaltového pojiva, které jsou navržené a určené pro ložní asfaltové vrstvy vozovek. Na betonovém recyklovaném kamenivu a asfaltových směsí jsou provedeny různé laboratorní zkoušky, jejichž výsledky jsou podrobeny srovnání s požadavky příslušných norem a TP 210. V závěru práce je provedeno cenové srovnání asfaltových směsí.
This thesis deals with the theoretical part of the creation, distribution and recycling of construction and demolition waste. Subsequently covers made from these recycled construction and demolition waste and its potential application in structural layers of the pavement. In the practical part of the thesis deals with monitoring the overall properties of nine asphalt mixtures with different proportion of recycled concrete aggregate and asphalt binder, which are designed and intended for bed asphalt pavement. The recycled concrete aggregate and asphalt are performed various laboratory tests, the results are subjected to a comparison with the relevant standards and TP 210. The conclusion is made price comparisons of asphalt mixtures.
Description
Citation
KROPÁČ, P. Recyklované kamenivo do asfaltových směsí pozemních komunikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-01-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO