Železobetonová nosná konstrukce objektu patrových garáží

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je návrh železobetonové monolitické stropní konstrukce typického podlaží objektu patrových garáží. Nosná konstrukce je tvořena příčným rámem sestávajícího z příčlí, na kterých jsou uloženy trámy a deska nosná v jednom směru. Příčle jsou podporovány sloupy. Reakce od konstrukce jsou přenášeny do základové půdy prostřednictvím základových patek. Návrh byl proveden podle normy ČSN EN 1992-1-1 na mezní stav únosnosti. Analýza konstrukce byla provedena pomocí výpočetního programu Scia Engineer 2012 – Studentská verze. Výsledky byly ověřeny zjednodušenou ruční metodou – metoda rámových výseků. Řešená konstrukce byla pomocí programu Scia Engineer modelována rovněž ve 3D spolu s druhou variantou stropní konstrukce – lokálně podepřená deska. Bylo provedeno srovnání obou variant.
The aim of bachelors’s thesis is to design monolithic reinforced concrete ceiling structure of a typical storey of a multistoried garage. The supporting structure consists of a frame consisting of rungs, which are stored by beams and slab. Rungs are supported by columns. Reactions of the structure are transmitted to the foundation soil by footings. The design was made according to standard ČSN EN 1992-1-1 for ultimate limit state. Structural analysis was performed using Scia Engineer 2012 – Student version. The results were validated by simplyfied manual method. Structure was modeled using Scia Engineer 2012 also in 3D together with second option of ceiling structure – locally supported plate. Comparison between these two variants was made.
Description
Citation
KLAJBA, D. Železobetonová nosná konstrukce objektu patrových garáží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO