Návrh technologie součásti alternátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem technologie pólové hvězdice alternátoru. Technologie je koncipována tak, aby bylo dosaženo nízkých nákladů na výrobu. Cílem práce je zamezit odlivu výrobních zakázek do zemí s levnou pracovní silou a nízko nákladovou výrobou. Návrh technologie je proveden od výběru polotovaru až po samotnou výrobu a ekonomické zhodnocení. Dominantní technologií je třískové obrábění, které je realizováno na numericky řízených strojích.
This Diploma thesis deals with design technology of alternator claw pole. The technology is designed to achieve low production costs. The purpose is to prevent the transfer of manufacturing contract to countries with cheap manpower and low production costs. Technology design is done by selecting billets to the processing and economic evaluation. The dominant technology is a cutting operation that is performed on numerically controlled machines.
Description
Citation
POKLADNÍK, R. Návrh technologie součásti alternátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Emil Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Vysvětlete pojem konvergence a divergence výpočtu MKP. Proč je ve výpočtu MKP použito zatížení bodové a nikoliv plošné? Popište kód konkrétní řezné destičky a držáku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO