2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 837
 • Item
  Cementové kompozitní materiály s vláknovou výztuží z polypropylenových vláken
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Preisner, Martin; Bodnárová, Lenka; Hela, Rudolf
  Bakalářská práce se zabývá sumarizací možných vlivů přídavku polypropylenových vláken, zejména ošetřených nízkoteplotním plazmatem na vlastnosti cementových kompozitů a betonů. Jsou uvedeny základní informace a rozdělení polypropylenových vláken. Je popsána povrchová úprava polypropylenových vláken nízkoteplotním plazmatem. Experimentální část je zaměřena na vliv rozptýlení polypropylenových vláken upravených plazmatem v cementové matrici.
 • Item
  Vlastnosti cementových kompozitních materiálů s plasmatem upravenými polymerními vlákny
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Počekajlo, Václav; Bodnárová, Lenka; Hela, Rudolf
  Úprava polymerních vláken nízkoteplotním plazmatem je jedna z možností jak zvýšit vlastnosti takto upravených vláken. Tato práce se zaměřuje na ověření efektu plazmatem upravených polypropylenových vláken na reologické vlastnosti cementových kompozitů. V teoretické části je popsána úprava a vliv plasmové úpravy na polymerní vlákna. Je popsán vliv polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem na zpracovatelnost betonu. V praktické části je popsáno a vyhodnoceno experimentální ověření vlivu přídavku komerčně dostupných vláken a vláken upravených plazmatem na reologické vlastnosti čerstvého cementového kompozitu.
 • Item
  Zaměření pro tvorbu účelové mapy zóny ke kontrole v lokalitě Brno ul. Havlíčkova
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Ptáček, Pavel; Foral, Jakub; Knězek, Tomáš
  Cílem této práce je tvorba účelové mapy polohopisné situace vymezené části ulice Havlíčkova. Předmětem zaměření je komunikace, sousední dostupné objekty a povrchové znaky inženýrských sítí. Iniciátorem práce je Magistrát města Brna. Důraz je kladen na podrobně a kvalitně zaměřený polohopis a výškopis. Práce popisuje veškeré fáze tvorby účelové mapy od rekognoskace, přes bodové doplnění polí, vlastní měření a zpracování, až po závěrečnou kontrolu přesnosti. Výsledná práce může sloužit pro aktualizaci Digitální mapy města Brna a konfrontaci předešlých dat.
 • Item
  Geodetická dokumentace vedení vodovodního řadu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Jeschkeová, Jana; Ježek, Jiří; Černá, Alena
  Zaměření nové části vodovodního řadu v obci Harrachov a vyhotovení dokumentace dle platných směrnic investora stavby (Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice).
 • Item
  Konstrukce stropní desky nad vstupní aulou Uherskohradišťské nemocnice
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Novotný, Zdeněk; Strnad, Jiří; Zich, Miloš
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením a návrhem železobetonové monolitické bodově a současně liniově podepřené stropní desky nad vstupní aulou Uherskohradišťské nemocnice. Obsah bakalářské práce je založen na dimenzování a posouzení tohoto prvku. Posouzení tohoto prvku je podle 1. mezního stavu – únosnosti a 2. mezního stavu – použitelnosti.