Vyhodnocení vlastností tlakové vlny v lidském těle při různých excitacích.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou měření rychlosti šíření pulzní vlny v lidském těle pomocí metody vícekanálové celotělové bioimpedance, která byla vyvinuta na ÚPT AV ČR,v.v.i. Hodnocení rychlosti šíření pulzní vlny může poskytnout důležité informace o stavu poddajnosti vyšetřovaných cév, což je jedním ze základních parametrů vypovídajícím o jejich fyziologickém stavu. Vyšetřování stavu cévního řečiště je v rámci včasné diagnostiky velmi důležité, protože jeho patologické stavy jsou hlavním přispěvatelem ke vzniku kardiovaskulárních chorob a následné úmrtnosti. Práce se věnuje teoretickému rozboru problematiky, následně jsou rozebrány dosud dostupné metody hodnocení stavu cévního řečiště využívající měření rychlosti šíření pulzní vlny a hlavní část práce tvoří problematika měření pomocí vícekanálové celotělové bioimpedance. V rámci této práce byl navrhnut a naprogramován protokol, který sumarizuje a vizualizuje získané informace a v současnosti slouží jako výstup z experimentálního měření pomocí této metody. Datový soubor pro statistické zpracování pozůstává z hodnot rychlostí šíření pulzní vlny u 35 zdravých dobrovolníků a následně jsou vyhodnoceny vlastnosti pulzní vlny při různých excitacích.
The thesis is concerned with the analysis of measuring pulse wave velocity in human body with the aid of whole-body multichannel bioimpedance which was developed at ISI AS CR, v.v.i.. The evaluation of pulse wave velocity can provide us with important information about the state of vessel compliance which is one of the basic parameters informing on their physiological state. The examination of the state of vascular system is a very important part of early diagnostics because its pathological states are the main contributor to the rise of cardiovascular diseases and disease mortality. The thesis is concerned with the theoretical analysis together with the available methods of valuation of the state of vascular system that use measuring of pulse wave velocity. The main part of the thesis deals with the analysis of the whole-body multichannel bioimpedance measurement. The proposed and programmed protocol that summarizes and visualizes all obtained information is a part of this thesis. This is currently used as an output of the experimental measurement by this method. Data file for statistical processing contains the values of the pulse wave velocity of 35 healthy volunteers and subsequently the properties of pulse wave are assessed at various excitations.
Description
Citation
MATEJKOVÁ, M. Vyhodnocení vlastností tlakové vlny v lidském těle při různých excitacích. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (místopředseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Raudenská, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Chmelař položil otázku: proč byl měřen tlak krve pomocí Peňázovy metody. Byly přepočítávány hodnoty tlaku z periferie na tlak v paži a jak. Jaká je reprodukovatelnost měření? Proč bylo měřeno EKG pacienta a proč 12-ti svodové - co bylo z tohoto záznamu vyhodnocováno? Doc. Kolář položil otázku: jak určit délku klidového stavu u různých jedinců, aby měření byly pacientsky srovnatelné? Mgr. Raudenská položila otázku: byla uvažována tělesná výška pacienta při analýze? Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO