2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 383
 • Item
  Železobetonová skeletová konstrukce nákupního centra
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Rajman, Martin; Laníková, Ivana; Švaříček,, Libor
  Předmětem diplomové práce bylo navrhnout vybrané prvky železobetonové montované skeletové konstrukce jednopodlažního nákupního centra. Vybral jsem si nejvíce zatěžovaný rám na zadané konstrukci, kde jsem předpokládal nejvíce namáhané prvky, které jsem následně navrhnul. Veškeré podklady a výpočty jsou doloženy v části B2 statický výpočet mé diplomové práce.
 • Item
  Analýza přesnosti výsledků astronomického určení polohy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Jalovecký, Martin; Machotka, Radovan; Kratochvíl,, Radim
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu přesnosti výsledků astronomického určení polohy. Popisuje metody měření a nejnovější měřické systémy používané v geodetické astronomii. Dále je v práci popis měřického systému MAAS-1. Předmětem zpracování jsou data získaná měřením tímto systémem. Testování je zaměřeno na digitální kameru. Jsou zde provedeny analýzy výsledků zeměpisných souřadnic v závislosti na přesnosti určení úhlové velikosti pixelu a zároveň na přesnosti určení vstupních souřadnic.
 • Item
  Studie návrhu vhodného tvaru membránových konstrukcí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kocina, Karel; Němec, Ivan; PhD, Petr Frantík,
  Tato diplomová práce se zabývá metodami návrhu tvaru membránových konstrukcí. Náplní této práce je analýza návrhů tvaru programy FormFinder a Rhinoceros v programu RFEM a porovnání výsledků. Dále pak otestovat možnosti návrhu tvaru programem RFEM.
 • Item
  Tvorba zpřesněného rastru sáhové katastrální mapy v katastrálním území Těchanov
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Válková, Zuzana; Berková, Alena; Gregor, Karel
  Práce je věnována tvorbě zpřesněného rastru sáhové katastrální mapy v katastrálním území Těchanov. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti zpřesňující transformace a jsou zde vysvětleny některé pojmy související s problematikou rastrů. Následuje kapitola hovořící o použitém software. Další část se zabývá popsáním praktické části tj. vyhotovením transformačního klíče zpřesňující transformace. Závěrečné kapitoly jsou věnovány ověření výsledku transformace nezávislou kontrolou pomocí porovnání délek přímo měřených v terénu, odměřených na originálu mapy pozemkového katastru nebo katastrální mapy a délek zjištěných z naskenovaných rastrových obrazů před a po zpřesňující transformaci.
 • Item
  Projekt podzemních garáží v Brně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Hájek, Jan; Zich, Miloš; Hladík, Pavel
  Projekt je zaměřen na chování a dimenzování nosných prvků monoliticky betonované konstrukce. Byl proveden i návrh a posouzení založení objektu. Desky jednotlivých podlaží jsou podrobně nadimenzovány. Veškeré výpočty jsou provedeny v souladu s Eurokódem 2. Součástí práce je výkresová dokumentace.