Model střídá model - Transformace Baťova průmyslového města Batanagar v Indii

Abstract
Tato práce si klade za cíl přispět novými poznatky k debatě o korporátním urbanismu. Obecně zkoumá průběh a důsledky globalizačních tendencí na rozvoj průmyslových a postindustriálních měst, přičemž se snaží identifikovat aspekty, které s sebou tato specifická výroba místa nese. Konkrétně pak zkoumá případ obuvnické firmy Baťa, jejíž model „ideálního průmyslového města“ a jeho výroba a export byly jedním z prvních případů realizace soukromě řízeného urbanismu v celosvětovém měřítku. Model indického podnikového města Batanagaru z 30. let minulého století je od roku 2006 nahrazován modelem novým: městem, ve kterém je vlastní výroba bot zcela oddělena od produkce nového životního stylu. Tento model lze dnes nalézt na periferiích velkoměst po celém světě, zejména ale v zemích globálního jihu, kde jasně odráží socioekonomickou transformaci celé společnosti ze společnosti výroby ve společnost spotřeby.
This thesis aims to contribute new knowledge to the debate on corporate urbanism. Generally, it seeks to identify the process and implications of globalization tendencies on the development of industrial and postindustrial cities while exploring the aspects that this specific production of space entails. Specifically it studies the case of the Baťa shoe company, whose model of an „ideal industrial town“, its production and export, has been one of the first examples of enforcement/implementation of corporate urbanism on a global scale. The 1930s model of the Indian enterprise city, Batanagar, is since 2006 being replaced by a new one: the model of a city-venture, in which the actual production of shoes is strictly separated from the new production of lifestyle. This model can today be found on the outskirts of large cities throughout the world, and especially in countries of the global south, where it clearly reflects the socio-economic transformation of the whole society, from a production driven, to a consumption driven society.
Description
Citation
BŘEZOVSKÁ, M. Model střídá model - Transformace Baťova průmyslového města Batanagar v Indii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Urbanismus
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO