2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 92
 • Item
  Optimalizace mikrovlnné glycerolýzy síťovaných tuhých PU pěn pro využití recyklátu ve výrobě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Figalla, Silvestr; Petrůj, Jaroslav; Kučera, František
  Teoretická část shrnuje možnosti chemické recyklace polyurethanových a polyisokyanurátových izolačních pěn a metod přípravy polyolů z jejich alkoholyzátů. Důraz je kladen na využití mikrovlnné ho ohřevu během depolymerace jako perspektivního zdroje energie chemolýzních procesů. Praktická část je zaměřena na optimalizaci přípravy recyklátu polyisokyanurátové izolační pěny v kombinaci s polyethylentereftalátem prostřednictvím glycerolýzy mikrovlnném poli. U získaného recyklátu byla ověřena zpracovatelnost a použitelnost pro opětovnou přípravu isokyanurátových pěn ve směsích s originálními polyoly.
 • Item
  Návrh nového způsobu čištění polyeterpolyolů pomocí zeolitů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Hedvigy, Marek; Krištín, Michal; Čamaj,, Vladimír
  Diplomová práca sa zaberá sledovaním cieľových kvalitatívnych parametrov polyéterpolyolu – Slovaprop G-160, ktoré sú: obsah sodíka a draslíka, farba, kyslosť a obsah vody. Najdôležitejším parametrom bol obsah sodíka a draslíka, pretože úlohou diplomovej práce bolo dosiahnuť po čistiacom procese vyhovujúci obsah sodíka a draslíka pomocou zeolitu (ZeoCem Micro 200) a zlepšiť tak efektivitu čistiaceho procesu a filtrácie vo výrobe polyéterpolyolu Slovaprop G-160. Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá spôsobom výroby a charakteristickými vlastnosťami polyéterpolyolov na výrobu polyuretánových pien. V experimentálnej časti bolo vykonaných deväť sérií pokusov, čím boli získané závislosti obsahu sodíka a draslíka na teplote, hmotnosti Pyrofosu a obsahu zeolitu. Na základe laboratórnych pokusov bol navrhnutý nový spôsob čistiaceho procesu polyéterpolyolu. Daným spôsobom čistenia bude možné skrátenie doby výroby Slovaprop G-160, pretože sa z reakčného procesu odstránila hydrolýza a v závere procesu sa skrátila doba odvodňovania na polovicu.
 • Item
  Studium interakcí polyelektrolytů s kladně nabitými dusíkatými amfifilními látkami
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Zeman, Jan; Chytil, Martin; Běťák, Jiří
  Tato studie se zaměřuje na výzkum fyzikálních interakcí polyelektrolytů polystyrensulfonátu a kyseliny hyaluronové s dusíkatými amfifilními látkami, jež jsou reprezentovány aminokyselinou lysinem a albuminem. K výzkumu interakcí bylo použito měření pH, vodivosti, viskozity, turbidity, dynamického rozptylu světla a reometrie. Veškeré vzorky byly proměřeny a získaná data byla vždy porovnána s výsledky vzorků amfifilních látek v rozpouštěcím prostředí bez přídavku polyelektrolytu. Interakce byly pozorovány v roztocích o koncentracích lysinu mezi 0 a 20 mmoldm-3, pak již byly sulfo-skupiny PSS plně obsazeny molekulami aminokyselin a další interakce nebyly pozorovány. Ke stejnému jevu docházelo pro roztoky albuminu s hyaluronanem do koncentrací 2 gdm-3.
 • Item
  Hyaluronanové mikro- a nanočástice
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Mourycová, Jana; Pekař, Miloslav; Marián, Lehocký
  Cílem této diplomové práce bylo připravit hyaluronanové mikro- a nanočástice na základě elektrostatických interakcí s opačně nabitými molekulami. Sledovanými parametry byly průběh korelační funkce, velikost částic a hodnota zeta potenciálu. Nejdříve bylo nutné prostudovat chování samotného hyaluronanu v roztoku. Mikro- a nanočástice byly připraveny smícháním různých objemových poměrů záporně nabitého hyaluronanu a kladně nabitého polyargininu nebo cetyltrimethylamonium bromidu. Mikro- a nanočástice byly připraveny ve vodném prostředí a v prostředí 0,15 M chloridu sodného (fyziologický roztok). Při studiu samotného hyaluronanu byl zjištěn polydisperzní charakter hyaluronanu. Bylo zjištěno, že rozpuštěním hyaluronanu ve fyziologickém roztoku získáme menší velikosti částic oproti stejným koncentracím hyaluronanu rozpuštěných ve vodě. Dále bylo zjištěno, že systémy složené z polyargininu a hyaluronanu tvoří částice o velikosti zhruba 100 nm. V případě systémů tvořených z cetyltrimethylamonium bromidu a hyaluronanu mají částice velikost několika stovek nanometrů, přičemž velikosti částic ve fyziologickém roztoku byly menší než ve vodném roztoku.
 • Item
  Fosfolipidy jako základ biodegradabilních nosičových systémů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Burdíková, Jana; Mravec, Filip; Čeppan, Michal
  Tato práce je zaměřena na zkoumání systému fosfolipid-hyaluronan. Nejdříve byla nalezena vhodná metoda pro přípravu zásobního roztoku fosfolipidu/lipidu a vhodná fluorescenční sonda. Jako metoda přípravy zásobního roztoku byla vybrána sonifikace a jako fluorescenční sonda pyren. Ze skupiny fosfolipidů byl použit lecitin. Pro srovnání byl vedle fosfolipidu použit i lipid fosfátovou skupinu postrádající (DPTAP), popřípadě směs lipidu a fosfolipidu (DPPC a DPTAP). Kromě hyaluronanu byly pro srovnání použity i jiné polyelektrolyty (polystyrensulfonát sodný a alginát sodný). Měření probíhala jak ve vodě, tak v roztoku fosfátového pufru. Veškerá měření proběhla pomocí fluorescenční spektroskopie a dynamického rozptylu světla.