Ekotoxicita vybraných platinových kovů.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Za posledních 20 let byla zaznamenána vyšší koncentrace platinových kovů v životním prostředí. Tyto rizikové kovy se dostávají pomocí antropogenní činnosti do akvatického a terestrického ekosystému. Je tedy nezbytné zabývat se jejich možným negativním dopadem na organismy. Tato diplomová práce je zaměřena na ekotoxikologické zhodnocení vybraných komplexních sloučenin platinových kovů, a to platiny a palladia. K hodnocení ekotoxicity byly využity testy na vodních organismech, kterými byly Daphnia manga, Thamnocephalus platyurus a Lemna minor. Na základě získaných výsledků byly vypočteny hodnoty LC50 a EC50.
Over the last 20 years increasing concentration of platinum metals in the environment was recorded. These hazardous metals come through anthropogenic activities in the aquatic and terrestrial ecosystem. It is therefore necessary to deal with their possible negative impact on organisms. This thesis is focused on the ecotoxicological evaluation of selected complex compounds of platinum metals, namely platinum and palladium. For ecotoxicity evaluation tests on following aquatic organisms were used: Daphnia manga, Thamnocephalus platyurus and Lemna minor. On the base of obtained results ecotoxicological values of LC50 and EC50 were calculated.
Description
Citation
KOŘÍNKOVÁ, K. Ekotoxicita vybraných platinových kovů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-07
Defence
Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO