Ekotoxikologické hodnocení prostředků na bázi tenzidů.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tenzidy se staly běžnou součástí každodenního lidského života. Pro svoje vlastnosti nacházejí uplatnění jako aditivní složky pěnových hasebních prostředků, které jsou ve velkých množstvích používány pro boj s plošnými požáry. Tato práce se zabývá ekotoxikologickým hodnocením komerčně dostupných hasebních prostředků Sthamex F 15, Moussol APS F 15, Finiflam F 15, Expyrol F 15 a Pyrocool B, které jsou vyrobeny na bázi tenzidů. V rámci diplomové práce byl u vybraných prostředků posuzován ekotoxikologický účinek prostřednictvím testů ekotoxicity v akvatickém uspořádání využívajících korýšů Thamnocephalus platyurus, hrotnatek Daphnia magna, dvouděložné rostliny Lemna minor a semen hořčice bílé Sinapis alba. Prostřednictvím testů výluhů půd kontaminovaných vybranými prostředky byl posuzován vliv půdního sorpčního komplexu na ekotoxikologický účinek. Hasební prostředky byly dále posuzovány z hlediska akutní ekotoxicity pro půdní organismy ekotoxikologickými testy v kontaktním uspořádání využívajícími žížaly hnojní Eisenia fetida a semen salátu setého Lactuca sativa. Pro posouzení vlivu biodegradace za různých podmínek na ekotoxikologický účinek byly s odstupem času provedeny testy klíčivosti salátu setého L. sativa. Dle výsledků jednotlivých testů je v práci diskutována potřeba dalšího hodnocení negativního vlivu vybraných prostředků a současně potřeba zvláštní pozornosti legislativních opatření.
The surfactants have become a common part of everyday human life. For their properties they are used as aditive components of foam extinguishers used in large quantities for area fires fighting. This thesis deals with the ecotoxicological evaluation of commercially available fire-fighting agents Sthamex F 15, Moussol APS F 15, Finiflam F 15, Expyrol F 15 and Pyrocool B, which are made on the basis of surfactants. In the framework of this thesis the ecotoxicological effects of selected extinquishing agents were assessed through aquatic ecotoxicity tests with organisms Thamnocephalus platyurus, Daphnia magna, dicotyledonous plants Lemna minor and white mustard seeds Sinapis alba. Via tests of contaminated soils leachate the effect of soil sorption complex on the ecotoxicological effects was evaluated. Extinguishing agents were further considered in terms of acute ecotoxicity for soil organism via ecotoxicological tests in the contact arrangement using earthworm Eisenia fetida and lettuce seeds Lactuca sativa. To assess the influence of biodegradation under different conditions on ecotoxicological effects the seed germination tests of L. sativa were conducted with hindsight. According to the results of the individual tests this work discuss the need for further evaluation of the negative influence of selected agents, while paying special attention to legislative measures.
Description
Citation
DOLEŽALOVÁ, Š. Ekotoxikologické hodnocení prostředků na bázi tenzidů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-06
Defence
Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO