Barierové multivrstevnaté povlaky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tématem této práce je příprava a charakterizace vícevrstevnatých bariérových povlaků na polymerní a kovové substráty na bázi SiOx nebo organických molekul. Zabývá se určením jejich vlastností z hlediska propustnosti kyslíku a ochrany proti korozi. Výchozími materiály pro přípravu těchto vrstev jsou látky hexamethyldisiloxan, oktafluorocyklobutan a 4,12-dichlor[2.2]paracyklofan. Tyto vrstvy byly připravovány s ohledem na jejich využití jako bariérové povlaky pro využití v archeologii, a to s důrazem na protikorozní ochranu povlakovaných předmětů a na další specifické požadavky muzeí. U připravených vrstev byla provedena charakteristika jak z hlediska jejich fyzikálních vlastností - schopnost odolávat permeaci kyslíku, tak z hlediska jejich chemického složení. Metody použité pro charakterizaci zmíněných vlastností byly: infračervená spektrometrie (FTIR), měření kyslíkové propustnosti (OTR), skenovací elektronová mikroskopie (SEM), měření kontaktního úhlu a korozní zkoušce v umělé atmosféře.
The theme of this work is the preparation and characterization of multilayer barrier coatings to polymer and metal substrates based on SiOx and organic molecules. It deals with the determination of their properties in terms of oxygen permeability and corrosion protection. The starting materials for the preparation of these layers are hexamethyldisiloxane, octafluorocyclobutane and 4,12-dichloro[2.2]paracyclophane. These layers have been prepared with regard to their use as barrier coatings for use in archeology, with the focus on corrosion protection of coated items and other specific requirements museums. For these samples was realized characteristic of both in terms of their physical properties – the ability to resist permeation of oxygen and in terms of their chemical composition. The fourier transformation infrared spectroscopy (FTIR), scanning elektron microscopy (SEM), oxygen transmission rate (OTR), contac angle measurement and corrosion testing were used for the above-mentioned characterisations.
Description
Citation
SEDLÁČEK, O. Barierové multivrstevnaté povlaky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-04
Defence
Diplomant přednesl výsledky své diplomové práce jasně a srozumitelně. Dosažené výsledky odpovídají požadavkům kladeným na diplomovou práci. Otázky oponentky zodpověděl správně. V diskusi se členy komise prokázal velmi dobrou znalost zkoumané problematiky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO