Introspekce

Abstract
Hlavním tématem mé práce je introspekce. Pozoruji své vjemy, s nimiž pak pracuji v obrazech. Pocity nejčastěji vycházejí z intenzivních zážitků z krajiny, díky které si uvědomuji samu sebe a čas, ať už se jedná o minulost a s ní spojenými vzpomínkami nebo o přítomnost a následnou budoucnost. Tyto roviny času a uvědomění si své role v něm zpracovávám v obrazech větších formátů, ve kterých je zastoupena krajina, figura nebo její fragment a artefakt odkazující ke vzpomínkám na dětství. Dále pak vycházím z myšlenek Thomase Moora obsažených v Knize o duši, se kterými se ztotožňuji. V malých formátech zobrazuji filosoficko-psychologické myšlenky autora, které vycházejí z obecně platných teorií psychologie člověka. Určité Moorovy úvahy řeším v obrazech na základě analýzy sebe samotné, zároveň jsou však obecně aplikovatelné. Zpracovávám vnitřní pochody tak, aby si za ně divák mohl dosadit své vlastní.
The main theme of my work is introspection. I watch their perceptions with which the work in pictures. Feelings are based on the most intense experiences of the landscape that makes you aware of herself and time, whether it is the past and its memories or related to the presence and subsequent future. These dimensions of time and awareness of their role in it processed in a larger format paintings, which is represented in the landscape, figure, or a fragment thereof and an artifact that link to memories of childhood. Furthermore, I come from the ideas of Thomas Moore contained in the Book of the soul with which I agree. In small format displays philosophical and psychological ideas of the author, based on generally accepted theories of human psychology. Moore Certain considerations addressed in the analysis of the images of themselves, but they are also generally applicable. Processing internal processes so that the audience for them to install their own.
Description
Citation
BUZKOVÁ, P. Introspekce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - malířství - volná tvorba
Comittee
doc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) akad. malíř Tomáš Lahoda (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) MgA. Jiří Franta (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO