Analýza trankripčních variant genu TP 53 v lidských leukemických buňkách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Teoretická část diplomové práce shrnuje obecné informace o lidském genu TP53 a proteinu p53, který je tímto genem kódován. Je zde pojednáno také o transkripčních variantách – izoformách p53. Experimentální část je zaměřena na detekci izoformy p53 a její kratší, dosud nepopsanou formu. Výchozím materiálem je periferní krev pacientů Fakultní nemocnice Brno, ze které byla po zpracování izolována RNA. Ta byla dále přepsána reverzní transkripcí do cDNA, která byla amplifikována pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). Experimentálním měřením bylo dokázano, že p53 se vyskytuje ve všech B-lymfocytech pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. Byla také prokázána existence kratší formy p53.
The theoretical part of the thesis summarizes general information about the human TP53 gene and p53 protein, which is encoded by this gene. There is also dealt with the transcriptional variants - p53 isoforms. The experimental part is focused on the detection of isoform p53 and its shorter, yet undescribed form. The starting material is peripheral blood of patients from University Hospital Brno, from which RNA was isolated. Subsequently, RNA was transcribed by reverse transcription into cDNA which was amplified by polymerase chain reaction (PCR). Experimental measurements demonstrate that p53 occurs in all the B-lymphocytes of patients with chronic lymphocytic leukemia. It also demonstrats the existence of a shorter form of p53.
Description
Citation
VLAHOVÁ, V. Analýza trankripčních variant genu TP 53 v lidských leukemických buňkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-04
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Španová: Syntéza nového vlákna DNA byla provedena při 53 C ? Jak byl PCR produkt čištěn ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO